GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATAMA YÖNETMELİĞİ ALEYHİNE AÇILAN DAVA


Av. Esmani KIRMIZI

Cep:  505 809 76 12

esmanikirmizi@yahoo.com.tr

Av. Mahir KIRMIZI

Cep: 532 588 82 62

mahirkirmizi@gmail.com

Mithatpaşa Cad. No: 16 /32    Kızılay – ANKARA

Fax: 0312 – 230 85 00

                                            

                                                 DANIŞTAYBAŞKANLIĞINA

                                                                                                         

Yürütmenin Durdurulması

    ve Duruşma İstemlidir.

 

D A V A C I              :  Halil İbrahim YİĞİT (TC Kim. No: 11490032280)Adına

   TARIM ORKAM SEN

                                                   (Tarım Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu KamuEmekçileri

   Sendikası) Kızılay Adakale Sokak No: 8/13 Çankaya ANKARA

 

VEKİLİ                     :Av. Esmani KIRIMIZI – Av. Mahir KIRMIZI

                                      Mithatpaşa Caddesi No: 16/32 Kızılay - ANKARA

 

D A V A L I              : GIDA TARIM VE HAYVANCILKBAKANLIĞI

 

 

DAVA KONUSU     :

 

Hakkâri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Hayvan SağlığıYetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak çalışanSendikamız üyesi davacının  Haziran 2014Atama ve Yer Değiştirme Döneminde; Şanlıurfa ilçelerine 04.07.2014 tarihinde tercihyapmasını ve atamasını engelleyerek mağdur eden davalı idarenin;

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı PersonelGenel Müdürlüğü Kurum İçi Tayin Tercih Sistemi Formunda “Bu TC Kimlik Nolu KişininSistemde Kaydı Bulunmamaktadır,” diyerek davacının tercih yapmasını veatamasını engelleyen işlemin iptaline,

 • İşlemin dayağı olan Gıda Tarım ve HayvancılıkBakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün …/…/2014 günlü ve 37213313.903.02 geneldüzenleyici işleminin “30.06.2014 tarihi itibariyle ilan edilecek aynı unvanda norm kadro doluluk oranı %50’nin altında olan il ve kuruluşlardan yer değiştirme talebi alınmayacaktır”biçimindeki kuralının iptaline,

 • Dava sonuna değin yürütmenin durdurulmasına,

 • Duruşma istemimin kabulüne

  Karar verilmesi istemleridir.

   

  ÖĞRENME TARİHİ: 04.07.2014 (Davalı idarenin InternetSitesinden 04.07.2014 günü

                         öğrenilmiştir.)                            

   

  O L  A  Y L  A  R   :

   

  Davacı, Hakkâri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl MüdürlüğündeHayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekimolarak 23.03.2011 tarihinden beri (toplam: 3 yıl 3 ay22 gün) çalışmaktadır.

  Sendikamız üyesi davacı, Haziran 2014 Atama ve YerDeğiştirme Döneminde; Urfa İli’nin ilçelerini tercih yapmak üzere; 04.07.2014 tarihindedavalı idarenin http://www.tarimpersonel.gov.trsitesine girdiğinde; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel GenelMüdürlüğü Kurum İçi Tayin Tercih Sisteminde:  “Bu TC Kimlik Nolu Kişinin Sistemde KaydıBulunmamaktadır,” biçiminde engelle karşılaşmıştır.

  Davacı, sürekli girdiği siteden bir sonuç alamayınca;04.07.2014 tarihinden beri tercih yapmasını dolayısıyla atamasını engelleyensistemden 09.07.2014 günü çıktısını aldı (ek: 1).

  Davacının tercih yapmasını ve yer değiştirmek suretiyleatamasını engelleyen davalı idarenin birel işlemi; yine davalı idare olan GıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün …/…/2014 günlü ve37213313.903.02 genel düzenleyici işleminin “30.06.2014  tarihi itibariyle ilan edilecek aynı unvandanorm kadro doluluk oranı % 50’nin altında olan il ve kuruluşlardan yerdeğiştirme talebi alınmayacaktır” biçimindeki kuralına dayanılarakdüzenlenmiştir.

                Davalı idare, gerek birel işleminigerekse genel düzenleyici işlemini; Anayasa’nın eşitlik ilkesi, 657 sayılıDevlet Memurları Kanunu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme SuretiyleAtamalarına İlişkin Yönetmelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TaşraTeşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikkurallarına ve yargı kararlarına aykırı düzenleyerek uygulamaya koymuştur. 

Bu nedenle, şekil,sebep, konu ve maksat unsurları yönüyle usul, yasa ve hukuka aykırılığı sözkonusu olan birel ve genel düzenleyici işlemin İPTALİ amacıyla; Kamu Görevlileri Sendikaları ve TopluSözleşme Kanununun (4688 sayılı)Sendika ve konfederasyonlarınyetki ve faaliyetleri başlığınıtaşıyan 19. maddesinin f bendinin: f) Üyelerin idare ileilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veyahukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veyamirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önündetemsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda tarafolmak” kuralı uyarınca sendikanın yetkisi çerçevesinde üye Halil İbrahimYİĞİT’in davasını açıyoruz.

            Dava konusu olay budur.

 

HUKUKSALDURUM       :

 

Davacının tercih yapmasını ve yer değiştirmek suretiyleatamasını engelleyen davalı idarenin, “Bu TC Kimlik Nolu Kişinin Sistemde KaydıBulunmamaktadır,” biçimindeki birel işlemi ile Gıda Tarım veHayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün …/…/2014 günlü ve 37213313.903.02sayılı “30.06.2014  tarihi itibariyleilan edilecek aynı unvanda norm kadro doluluk oranı % 50’nin altında olan il vekuruluşlardan yer değiştirme talebi alınmayacaktır” biçimindeki geneldüzenleyici işlemi hukuka ve yasal düzenlemelere aykırıdır.

            Şöyle ki:

 

 1. Davalı idare, kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmemiştir.

  Anayasanın X. Kanun önündeeşitlik başlığını taşıyan 10. maddesi: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasidüşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizinkanun önünde eşittir.

  (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkeklereşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamaklayükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacaktedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

  (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazifeşehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlereşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

  Hiçbir kişiye,aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

  Devletorganları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)(1) kanun önünde eşitlikilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (1)” biçiminde amir hüküm koymuştur.

   

  2.Davalı idare, 657 sayılı ştır. DevletMemurları Kanununun bölge hizmetini düzenleyen 72. maddesine aykırı düzenlemeyapmıştır.

 

Yer değiştirme suretiyle atanma başlığını taşıyan 72. maddenin 1. fıkrası:(Değişik: 12/5/1982 - 2670/25 md.) Kurumlarda yer değiştirme suretiyleatanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik,sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık göstereniller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli birsistem içinde yapılır.”

72. maddenin son fıkrası: (Değişik:29/11/1984 - KHK - 243/13 md.) “Memurların atanamayacakları yerlerve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerineatanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yerdeğiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacakbir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için buyönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almaksuretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.”

 

3.Davalı idareningenel düzenleyici işlemi; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme SuretiyleAtanmalarına İlişkin (çerçeve yönetmeliğe) Yönetmeliğe de aykırılıklartaşımaktadır.

Yönetmeliğin Tanımlar başlığını taşıyan  3. maddenin (e) fıkrası: "Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi,her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder. biçimindetanım yapmıştır.

Yönetmeliğin Temel ilkeler başlığınıtaşıyan 4. Maddesinin (c) fıkrası: “Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengelidağılmasını sağlamak esastır.”

YönetmeliğinÖzel Yönetmelikler başlığını taşıyan 28. Maddesi: “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ayiçinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelikçerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerindekurumlarca tespiti öngörülen diğer hususları kapsayan özel YönetmelikleriniDevlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırıhükümler yer alamaz. Ancak, Mülki îdare Amirliği Hizmetleri ile EmniyetHizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerininuygulanmasına devam edilir,” biçiminde kurallar koymuştur.

ÇerçeveYönetmelik zorunlu çalışma süresini belirlemiş, davacı, 6. Hizmet Bölgesinde  belirlenen süreden fazla çalışmış. Davalıidare, davacının tercih yapmasını ve atamasını engellerken adil davranmamıştır.Çerçeve Yönetmeliğin; Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırıhükümler yer alamaz, kuralı karşısında hiyerarşik sıralamadaYönetmeliğin altında olan genel düzenleyici işleminde çerçeve yönetmeliğeaykırı kural koymaması gerekirdi.   

 

4. Davalı idareningenel düzenleyici işlemi; Gıda,Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer DeğiştirmeSuretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe de aykırı düzenlenmiştir.

YönetmeliğinTanımlar başlığını taşıyan 4/ömaddesi: “Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmetbölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifadeeder,”

 

Yönetmeliğin Hizmet bölgeleri başlığınıtaşıyan 6. maddesi:  (1) Türkiye’nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomikşartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçelerve diğer ilçeler; altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri, GenelYönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında görevyapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında, belirlenen bu hizmetbölgeleri esas alınır,”

YönetmeliğinHizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi başlığını taşıyan 7. Maddesi: (1)  Zorunlu çalışma süreleri, aşağıdaki tablodagösterilmiştir.”

 

Hizmet Bölgesi

Zorunlu Çalışma Süresi(Yıl)

1

4

2

4

3

4

4

3

5

3

6

3

 Biçiminde belirleme yapmıştır.

 Davacı, 6. Hizmet Bölgesinde3 yıl 3 ay 22 gün çalışmıştır.

 

5. Davalıidare, genel düzenleyici işlemini Yönetmeliğin 14/g maddesine göredüzenlediğini ileri sürmektedir.

Yönetmeliği Kurum içi naklen atamaya ilişkinesaslar başlığını taşıyan 14/g) “Bu madde gereği atama talebinde bulunan personelin çalıştığıilde/ilçede/kuruluşta yapılacak atamalardan dolayı unvan bazında personelsayısının ilin norm kadrosunun % 50 sinin altına düşmesi halinde hizmetlerinaksamaması için başvuru ve atamalara, gerekçesini belirtmek suretiyle sınırlamagetirilebilir. Sınırlama getirilmesi halinde, hizmet puanı yüksek olanpersonele öncelik verilir,” biçiminde iken; davalı idare, geneldüzenleyici işleminde: madde metnini yazdıktan sonra “30.06.2014  tarihi itibariyle ilan edilecek aynı unvandanorm kadro doluluk oranı % 50’nin altında olan il ve kuruluşlardan yerdeğiştirme talebi alınmayacaktır”  biçimimde ekleme yaparak Yönetmelikkuralının kapsamını genişletmiştir.

Bu durum, ancak yasanın kapsamını (657Sayılı Yasanın 72. maddesini, Devlet Memurlarının YerDeğiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin (Değişik:17/7/1999-1999/13143B.K.K.) Hizmet Bölgeleri ve Bölgelerdeki Zorunlu Çalışma Süreleri başlığınıtaşıyan 5. maddesini) özellikle de Gıda Tarım ve HayvancılıkBakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarınaİlişkin Yönetmeliğinin 14/g maddesinin kuralını dava konusu genel düzenleyiciişlemle genişletmekeyfiyeti ile açıklanabilir.

Danıştay 2. Daire 14.7.2004 günlü ve2004/825 sayılı yürütmenin durdurulması kararında: “657 Sayılı Kanununyukarıda sözü edilen 132. maddesinde sayılan görevler dışında kalan bu görevleriçin de bu koşulun yerine getirilmesinde yasaya aykırı düzenleme yapıldığı açıkolup yasa hükmünün kapsamını genişletici nitelikte düzenleme getirilmesindehukuka uyarlık görülmemiştir” biçiminde gerekçeye yer vermiştir.

 

           6. Dava konusu genel düzenleyici işlemle 6. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan davacıyı cezalandırmaktadır.

Dava konusu işlem bu yönüyle de hukuka aykırıdır.

 

Hâlbuki Danıştay İkinci Daire, dava konusu ile benzer bir kuralla ilgili (Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 18. Maddesi hakkında) 2.4.2014 günlü ve E: 2013/11211 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin İlk defa tayin talebi başlığını taşıyan 18. Maddesi: “Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatına ilk defa aday memur olarak göreve başlayan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olan personelden bölge müdürlüğü içerisindeki tayinler ile özür durumu hariç olmak üzere atandığı birim emrinde asgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talebinde bulunamaz’ biçimindeki kurala yer vermişti.  

Danıştay İkinci Daire kararında: “Dava konusu Yönetmeliğin 9. Maddesi ile 2 ile 4 yıl değişen sürelerle hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresi belirlenmesine karşın 18. Madde ise, 9. Maddede belirlenen zorunlu çalışma süreleri ile çelişen ve bu süreleri aşan bir şekilde, aday memur olarak göreve başlayan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olunan personelin bölge müdürlüğü içerisindeki tayinler ile özür durumu hariç olmak üzere atandığı birim emrinde asgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talep edemeyecekleri kuralının getirilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir” biçiminde gerekçe ile madde kuralının yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Dava konusu genel düzenleyici işlemle 6. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan davacının tercih yapmasını ve atamasını engellemesinde hukuka uyarlık bulunmadığı inancındayız.

Kaldı ki, davalı idare, 2014 Atama Dönemi öncesi yayımladığı duyuruda Hakkari İli’nin veteriner ihtiyacını 1 (bir) olarak göstermiştir (ek: 2/1,2). Demek ki doluluk oranın % 50’nin üzerinde olduğunu kabul etmektedir. Davalı idare birel işlemini düzenlerken  Hakkari İli’nde TAR GEL kapsamında 25 veteriner hekimi hesaba katmamıştır.

Varsayalım ki, doluluk oranı % 50’nin altında. Davalı idare, yasal düzenlemenin özellikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirerek adil ve dengeli bir dağılım yapmamışsa yerine getirilmeyen sorumluluğun sonuçlarının (yaptırımının) davacıya yükletilmesi mi gerekir?

 

             B- DAVA KONUSU İŞLEMİN UYGULANMASI İLE GİDERİLMESİ GÜÇ VE OLANAKSIZ ZARARLARI OLUŞACAKTIR.

 

Davalı idare,  hukuka aykırı olan birel ve genel düzenleyici işleminin uygulanması durumunda; davacının aile düzeni bozulacaktır. Kişiliğinde derin yaralar açacaktır.

Bunun yanında bu yaralar nedeniyle oluşan zarar, hiçbir biçimde giderilemeyecek türden manevi zararlardır. Öte yandan görevlerini yapmaktan, üstelik üstün başarı ile yapmaktan başka bir suçları olmamasına karşın, dava konusu işlemle meslek kamu oyunda sanki önemli bir suç işlemiş ya da başarısız olmuş da cezalandırılmış gibi görülüp değerlendirilmeye yol açacaktır.

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı işlemin; uygulanması durumunda; giderilmesi güç ve olanaksız zararlarım oluşacağından; yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun 27. maddesinin 6352 Sayılı Yasa ile değiştirilen 2. fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmiş olduğu göz önünde bulundurularak dava konusu hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

İSTEM SONUCU: Açıklanan ve mahkemenizin doğrudan göz önünde bulunduracağı nedenlerle; Hakkâri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak çalışan Sendikamız üyesi davacının  Haziran 2014 Atama ve Yer Değiştirme Döneminde; Şanlıurfa ilçelerine 04.07.2014 tarihinde tercih yapmasını ve atamasını engelleyerek mağdur eden davalı idarenin;

·         Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Kurum İçi Tayin Tercih Sistemi Formunda “Bu TC Kimlik Nolu Kişinin Sistemde Kaydı Bulunmamaktadır,” diyerek davacının tercih yapmasını ve atamasını engelleyen işlemin iptaline,

·         İşlemin dayağı olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün …/…/2014 günlü ve 37213313.903.02 genel düzenleyici işleminin “30.06.2014  tarihi itibariyle ilan edilecek aynı unvanda norm kadro doluluk oranı % 50’nin altında olan il ve kuruluşlardan yer değiştirme talebi alınmayacaktır” biçimindeki kuralının iptaline,

·         Dava sonuna değin yürütmenin durdurulmasına,

·         Duruşma istemimin kabulüne,

·         Yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine,

Karar verilmesini dilerim 14.07.2014

                                                                                                Davacı Sendika Vekili                                                                                                       Av. Esmani KIRMIZI

 


Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım