OGM ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇILAN DAVA


DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

                                                                                                         

Yürütmenin Durdurulması

    ve Duruşma İstemlidir.

 

 

 

D A V A C I             :  TARIM ORKAM SEN

                                      (Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri

   Sendikası)  Kızılay AdakaleSokak No: 8/13 Çankaya ANKARA

 

VEKİLİ                     : Av. Esmani KIRIMIZI –Av. Mahir KIRMIZI

                                    Mithatpaşa Caddesi No: 16/32 Kızılay - ANKARA

 

D A V A L I             : Orman ve Su İşleriBakanlığı ANKARA.

 

DAVA KONUSU      :

 

Resmi Gazete’nin 04 Temmuz 2014 günlü ve 29050sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer DeğiştirmeSuretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkinYönetmeliğin;    

·        3. maddesiyle Resmi Gazete’nin 17.04.2012 günlüve 28267 sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin YerDeğiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine eklenenüçüncü fıkradaki “Merkez teşkilatı birimlerinde şube müdürleri 7 yıllık süreyidoldurmaları halinde taşra teşkilatına naklen tayine tabi tutulur” kuralının;

·        6. maddesiyle Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesinin 1. fıkrasının ikinci satırındaki   kuralda değişikliköngören  “bırakılabileceği gibi” ibaresinin;

·        7. maddesiyle Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesinin (b) fırkasını değiştiren “kadının yeri kocasının yerine bağlı” ibaresinin;

·        12. maddesiyle Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Çeşitli ve Son Hükümler başlığınıtaşıyan Dördüncü Bölümüne 23. madde olarak eklenen maddenin “atandığıbirimde asgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talebinde bulunamaz”kuralının;

·        13. maddesiyle Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğinin GEÇİCİMADDE 1’in birinci fıkrasına konulan “intibaklarında dikkate alınır”ibaresinin iptaline;

·        Dava sonuna değin yürütmenin durdurulmasına,

·        Duruşma istemimin kabulüne,

karar verilmesiistemleridir.

 

ÖĞRENME TARİHİ:04.07.2014                            

 

O  L  A Y  L  A  R    :

 

1. Davalı idare, Resmi Gazete’nin 04 Temmuz 2014günlü ve 29050 sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı PersonelininYer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelikte DeğişiklikYapılmasına İlişkin Yönetmelikle; Resmi Gazete’nin 17.04.2012 günlü ve 28267sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer DeğiştirmeSuretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinde usule ve hukukaaykırı bir biçimde değişikliğe gitmiştir.

 

2. Orman ve Su İşleri Bakanlığının merkez vetaşra teşkilatında davacı Sendikanın birçok üyesi bulunmaktadır. Üyelerin vedolayısıyla Sendikanın menfaati ihlal edilmiştir.

 

3. Bu nedenle, şekil, sebep, konu ve maksatunsurları yönüyle usul, yasa ve hukuka aykırı söz konusu olan genel düzenleyiciişlemin İPTALİ amacıyla; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun(4688 sayılı) Sendika vekonfederasyonların yetki ve faaliyetleri başlığını taşıyan 19. maddesinin fbendinin: “f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak vemenfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkmasıdurumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim veyargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılandavalarda taraf olmak” kuralı uyarınca sendikanın yetkisi çerçevesindedavamızı açıyoruz.

           Dava konusu olay budur.

 

 

HUKUKSALDURUM         :

 

A-Davalı idarenin, Resmi Gazete’nin 04 Temmuz2014 günlü ve 29050 sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin YönetmelikteDeğişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğinin; Resmi Gazete’nin17.04.2012 günlü ve 28267 sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğideğiştiren dava konusu ettiğimiz genel düzenleyici bazı kuralları ile bazıibareleri hukuka ve yasal düzenlemelere aykırıdır.

 

1. Dava konusu Yönetmeliğin; 3. maddesiyle ResmiGazete’nin 17.04.2012 günlü ve 28267 sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleriBakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkinYönetmeliğin 6. maddesine eklenen üçüncü fıkradaki “Merkez teşkilatı birimlerindeşube müdürleri 7 yıllık süreyi doldurmaları halinde taşra teşkilatına naklentayine tabi tutulur” kuralı hukuka ve yasal düzenlemelereaykırılıkları:

 

Şöyle ki:

  Resmi Gazete’nin 17.04.2012 günlü ve 28267 sayısındayayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme SuretiyleAtamalarına İlişkin Yönetmeliğin Zorunluçalışma süreleri başlığını taşıyan 6. Maddesine baktığımızda;  davakonusu kuralı çağrıştıran  her hangi bir ibare bulunmamaktadır. Söz konusuMADDE 6 – (1) “Hizmet Bölgeleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Her birhizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresi üç yıldır ve yer değiştirme suretiyleyapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinintamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında herbölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz.Bölgeler arasında belirli bir sıra takip etme zorunluluğu yoktur. Zorunluçalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir,bu bölünme sonucunda aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan azolamaz; ancak dördüncü bölgede görev yapanlardan zorunlu hizmet süresininyarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içerisinde diğer hizmetalanlarına nakilleri yapılabilir.

(2) Dördüncü hizmetbölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamladıkları halde başka bölgeden bubölgeye atanmak veya bu bölgede kalmak için talepte bulunanların talepleriyerine getirilebilir” biçimindedir.

Dava konusu üçüncü fıkra, merkez teşkilatı birimlerinde görevyapan şube müdürlerinin haklarını elinden almıştır. Uzun süre kullanılan hak;kazanılmış haktır.

Danıştay 1. Dairesi, 13.07.1992 günlü, E: 1992/224; K: 1992/238sayılı kararında: “Öte yandan gereköğretide, gerekse uygulamada kişilerin hukuki statülerini belirlemiş ve bunadayalı olarak da yeni hukuki durumların ve hakların elde edilmesine neden olmuşdurumların artık geriye dönülmez yani kazanılmış haklar olduğu dabilinmektedir” derken;   D. 5. Dairesi, 22.10.1990 günlü,E: 1988/3101; K: 1990/1863 sayılı kararında; “saklı tutulan hakların korunacağı” gerekçesine yer vermiştir. Bukararların  gerekçeleri de bizi doğrulamaktadır.

           Danıştay’ımız, kazanılmış hak olup olmadığını saptarken genel hukuki durumlarınkişiler hakkında uygulanıp uygulanmadığını araştırmaktadır. Danıştay’a göre “Kaide tasarruflarla kabul edilen hukukivakıa ve esaslar ferdi durumlara inkılap etmedikçe müktesep haklarınvarlığından bahsedilemez” (Danıştay 12. Dairesi 24.01.1966 tarih ve1966/109 E. DKD 100-102, s.404). başka bir deyimle, gene Danıştay’a göre, “elde olunmuş bir hakkın bulunduğunun kabuledilebilmesi için objektif bir hukuk kaidesinin kişi hakkında uygulanması veyakendiliğinden uygulanacak hale gelmesi gerekmektedir. Diğer bir değişle kişiselişlem sonucu hakkın kazanılması gerçek bir kazanmadır.[1][1]Kazanılmış hak kişiselleşmiş ve onun malı olmuş olan haktır.”

Danıştay haktan belirli bir süre yararlanılmış olunmasını“kazanılmış hakkın” ortaya çıkması için önemli saymaktadır.

Davalı idare dava konusu genel düzenleyici işlemle; yasanınkapsamını genişletmiştir.

Şöyle ki:

Yer Değiştirmelerine Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğinin İstek Üzerine Daha Alt Hizmet BölgesineAtanma başlığını taşıyan 19.maddesi: “Memurlar,istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesindendaha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesindegeçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır” kuralına yervermişken; dava konusu genel düzenleyici işlem; isteğe yer vermemiştir.

Danıştay 2. Daire 14.7.2004 günlü ve 2004/825 sayılı yürütmenindurdurulması kararında: “657 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 132.maddesinde sayılan görevler dışında kalan bu görevler için de bu koşulun yerinegetirilmesinde yasaya aykırı düzenleme yapıldığı açık olup yasa hükmünün kapsamınıgenişletici nitelikte düzenleme getirilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir”biçiminde gerekçeye yer vermiştir.

2. Dava konusu Yönetmeliğin 6. maddesiyle Ormanve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarınaİlişkin Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasının ikinci satırında  değişiklik öngören  “bırakılabileceği gibi” ibaresi dehukuka ve yasal düzenlemelere aykırıdır.

Şöyle ki:

   Resmi Gazete’nin 17.04.2012 günlü ve 28267 sayısındayayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme SuretiyleAtamalarına İlişkin Yönetmeliğin Memurunözür durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmeler başlığını taşıyan10. maddesine baktığımızda; MADDE 10 –(1) “Aşağıda belirtilen özürlerinbelgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma sürelerinidoldurmuş personel yerinde bırakılacağıgibi hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan başkahizmet bölgelerine ve/veya alanlarına atanabilirler” kuralıyla bırakılacağıgibi biçiminde idareye takdir yetkisi bırakmamıştı. Takdir yetkisigenelde hukuka aykırı bir biçimde uygulanmakta olup  keyfiliğe yolaçmaktadır.

Öğretideki: “İdarenin takdir yetkisini sınırlayan unsurlarınbaşında şüphesiz başta Anayasa olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelik gibiyazılı hukuk kuralları gelir. Takdir yetkisi hiçbir zaman mevzuatın sarih veemredici hükümlerini münakaşa hakkı vermez.” (ERGUNSU, M. İdarenin Takdir Salahiyeti,As. Ad. D, Yıl 1955, S. 3, s. 180); “İdare, kanunların yapılmasını veyayapılmamasını emrettiği durumlarda yani takdir ve yoruma lüzum göstermeyenhükümlerde kanunları aynen uygulamak zorundadır.” (KARGIN, B. Takdirhakkının Şümulü) biçiminde görüşleri ile D. 5. D. 27.2.1996 günlü, E.1993/7780, K. 1996/721 sayılı kararındaki: “... Yönetmelik yürürlüktedurdukça idarenin, herkese eşit şekilde uygulamak zorunda olması gerektiğinivurgulamak gerekir. Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da belirtildiğigibi eşitlik ilkesi; aynı hukuki durumda bulunan kişilere hukuk kurallarınınaynı şekilde uygulanması anlamını taşımaktadır. Olayda gerek davacı gerekyerine atanan kişi sözü edilen yönetmelikte öngörülen hastane müdürlüğügörevine atanma şartlarına sahip olmama yönünden aynı hukuki durum içindebulunmalarına rağmen idarece davacı yönünden ise yönetmelik hükmüuygulanmayarak eşitliğe aykırı bir davranış ortaya konulmaktadır.

Açılan bir davada böyle bir durumun gözardı edilmesi, temel birDevlet yönetimi ilkesi olan eşitliğe aykırı olduğu kadar, idarenin bu husustakikural tanımaz ve keyfi davranışına yargının da ortak edilmesi anlamını taşırki, böyle bir durumun toplumda, Devletin temeli kabul edilen “adaleti”sağlamakla görevli yargı organlarının işlevi ile bağdaştırmak olanaklıdeğildir. Adalete inancın sarsıldığı toplumlarda mahkemelere güven duygunun dazedelenmesi ve vatandaşlar tarafından yargı yerlerinin giderek işlevsizbırakılması kaçınılmazdır.  İdarece ortaya konulan bu keyfi uygulama veböylece söz konusu Yönetmeliğin uygulanamaz hale getirilmiş olması karşısındayargı yerince dava konusu nakil işleminin yargısal denetiminin anılanyönetmelik hükmü yerine nakil konusundaki genel düzenleme olan 657 sayılıKanunun 76. maddesine göre yapılması ve işlemin bu maddeyle tanınan takdiryetkisi yönünden değerlendirilmesi zorunluluğu doğmaktadır.” biçimindeki gerekçesi bizi doğrulamaktadır.  

 

3. Dava konusu Yönetmeliğin 7. maddesiyle Ormanve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarınaİlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinin (b) fırkasını değiştiren “kadınınyeri kocasının yerine bağlı” ibaresi de hukuka ve yasal düzenlemelereaykırıdır.

Şöyle ki:

           Resmi Gazete’nin 17.04.2012 günlü ve 28267 sayısında yayımlanan Orman ve Suİşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkinYönetmeliğin Memurun özür durumlarındandolayı yapılabilecek yer değiştirmeler başlığını taşıyan 10. maddesinebaktığımızda; “b) B Özür grubunadayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 217sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun HükmündeKararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesiile belgelendirmesi gerekir. Ayrıcaeşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunukanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir. Bakanlık kadrolarında çalışan veher ikisi de yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın görevyeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.”

           Önceki Yönetmelikle çalışan eşler arasında eşitlik sağlanmışken, dava konusudüzenleme ile kadının aleyhine kural koymuştur. Yani kadının hizmeti ve hizmetpuanı fazla olsa da “Kadının yeri kocanın yerine bağlı” demek suretiyle Anayasa’nıneşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Anayasanın X. Kanun önünde eşitlik başlığını taşıyan 10. maddesinin birincifıkrası: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefiinanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önündeeşittir,” derken ek ikinci fıkrası: “(Ekfıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlarve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesinisağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatlaalınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz,” amirhükümler koymuştur.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirmelerine SuretiyleAtamalarına İlişkin Yönetmeliğin Aile BirliğiMazeretine Bağlı Yer Değişikliği başlığını taşıyan 14. Maddesi “(Değişik: 30/6/2014-2014/6578K.) Aile birliği mazeretine dayanarakyer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yerdeğiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşinzorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bukapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumdaçalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olmasıhalinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her ikikurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere, (… ) atamasıyapılabilir,” kuralını taşımaktadır.

Dava konusu düzenleyici işlem; kadın erkek ayrımına zeminhazırlaması nedeniyle; Anayasanın 10/2 maddesinin Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Amir hükmüne ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirmelerine Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği başlığını taşıyan 14. Maddesine aykırılık oluşturmuştur.

4. Dava konusu Yönetmeliğin 12. maddesiyle Ormanve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarınaİlişkin Yönetmeliğin Çeşitli ve SonHükümler başlığını taşıyan Dördüncü Bölümüne 23. madde olarak eklenenmaddenin “atandığı birimde asgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talebindebulunamaz” kuralı da hukuka ve yasal düzenlemelere aykırıdır. 

Şöyle ki:

Hâlbuki Danıştay İkinci Daire, dava konusu ilebenzer bir kuralla ilgili (Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı PersonelininYer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 18. Maddesihakkında) 2.4.2014 günlü ve E: 2013/11211 sayılı kararı ile yürütmenindurdurulmasına karar vermiştir.

Orman Genel Müdürlüğü Taşra TeşkilatıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin İlk defa tayin talebi başlığını taşıyan18. Maddesi: “Genel Müdürlük merkez vetaşra teşkilatına ilk defa aday memur olarak göreve başlayan personel ile diğerkamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olan personelden bölge müdürlüğüiçerisindeki tayinler ile özür durumu hariç olmak üzere atandığı birim emrindeasgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talebinde bulunamaz’ biçimindekikurala yer vermişti. 

Danıştay İkinci Daire kararında: “Dava konusu Yönetmeliğin 9. Maddesi ile 2ile 4 yıl değişen sürelerle hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresibelirlenmesine karşın 18. Madde ise, 9. Maddede belirlenen zorunlu çalışmasüreleri ile çelişen ve bu süreleri aşan bir şekilde, aday memur olarak görevebaşlayan personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen tayin olunanpersonelin bölge müdürlüğü içerisindeki tayinler ile özür durumu hariç olmaküzere atandığı birim emrinde asgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talepedemeyecekleri kuralının getirilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir”biçiminde gerekçe ile madde kuralının yürütülmesinin durdurulmasına kararvermiştir.

           Davalı idare de, dava konusu Yönetmeliğinde hizmet bölgelerinde zorunlu çalışmasürelerini belirlemesine karşın; dava konusu kuralı koymakla çelişkiye düşmüştür.

 

5. Davalı konusu Yönetmeliğin 13. maddesiyle Orman ve Su İşleriBakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkinYönetmeliğinin GEÇİCİ MADDE 1’in birinci fıkrasına konulan “intibaklarında dikkate alınır”ibaresi de hukuka ve yasal düzenlemelere aykırıdır. 

Şöyle ki:

  Resmi Gazetenin 17.04.2012 günlü ve 28267 sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin İntibak başlığını taşıyan GEÇİCİ MADDE 1 (1) Yer değiştirmeye tabi tutulanların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce görev yaptıkları bölgelerde geçen süreleri, bu Yönetmelikteki hizmet bölgelerine intibak ettirilir. biçiminde idareye takdir yetkisi bırakmamıştı. Takdir yetkisi genelde hukuka aykırı bir biçimde uygulanmakta olup  keyfiliğe yol açmaktadır. Öğretideki: “İdarenin takdir yetkisini sınırlayan unsurlarınbaşında şüphesiz başta Anayasa olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelik gibiyazılı hukuk kuralları gelir. Takdir yetkisi hiçbir zaman mevzuatın sarih veemredici hükümlerini münakaşa hakkı vermez.” (ERGUNSU, M. İdarenin Takdir Salahiyeti,As.Ad. D, Yıl 1955, S. 3, s. 180); “İdare, kanunların yapılmasını veyayapılmamasını emrettiği durumlarda yani takdir ve yoruma lüzum göstermeyenhükümlerde kanunları aynen uygulamak zorundadır.” (KARGIN, B. Takdirhakkının Şümulü) biçiminde görüşleri ile D. 5. D. 27.2.1996 günlü, E.1993/7780, K. 1996/721 sayılı kararındaki: “... Yönetmelik yürürlüktedurdukça idarenin, herkese eşit şekilde uygulamak zorunda olması gerektiğinivurgulamak gerekir. Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararlarında da belirtildiğigibi eşitlik ilkesi; aynı hukuki durumda bulunan kişilere hukuk kurallarınınaynı şekilde uygulanması anlamını taşımaktadır. Olayda gerek davacı gerekyerine atanan kişi sözü edilen yönetmelikte öngörülen hastane müdürlüğügörevine atanma şartlarına sahip olmama yönünden aynı hukuki durum içindebulunmalarına rağmen idarece davacı yönünden ise yönetmelik hükmü uygulanmayarakeşitliğe aykırı bir davranış ortaya konulmaktadır.

Açılan bir davada böyle bir durumun gözardı edilmesi, temel birDevlet yönetimi ilkesi olan eşitliğe aykırı olduğu kadar, idarenin bu husustakikural tanımaz ve keyfi davranışına yargının da ortak edilmesi anlamını taşırki, böyle bir durumun toplumda, Devletin temeli kabul edilen “adaleti”sağlamakla görevli yargı organlarının işlevi ile bağdaştırmak olanaklıdeğildir. Adalete inancın sarsıldığı toplumlarda mahkemelere güven duygunun dazedelenmesi ve vatandaşlar tarafından yargı yerlerinin giderek işlevsizbırakılması kaçınılmazdır.  İdarece ortaya konulan bu keyfi uygulama veböylece söz konusu Yönetmeliğin uygulanamaz hale getirilmiş olması karşısındayargı yerince dava konusu nakil işleminin yargısal denetiminin anılanyönetmelik hükmü yerine nakil konusundaki genel düzenleme olan 657 sayılıKanunun 76. maddesine göre yapılması ve işlemin bu maddeyle tanınan takdiryetkisi yönünden değerlendirilmesi zorunluluğu doğmaktadır.” biçimindeki gerekçesi bizi doğrulamaktadır.  

 

 

ResmiGazete’nin 17.04.2012 günlü ve 28267 sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleriBakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkinYönetmeliğin Hüküm bulunmayan hallerbaşlığını taşıyan MADDE 23 – “(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğekonulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkinYönetmelik hükümleri uygulanır” kuralına yer vermiştir.

 

            B- DAVA KONUSU GENEL DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİN UYGULANMASI İLE ÜYELERİNVE SENDİKANIN GİDERİLMESİ GÜÇ VE OLANAKSIZ ZARARLARI OLUŞACAKTIR.

 

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı işlemin; uygulanması durumunda;giderilmesi güç ve olanaksız zararlarım oluşacağından; yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için 2577 sayılı İdariYargılama Usul Kanunun 27. maddesinin 6352 Sayılı Yasa ile değiştirilen 2.fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmiş olduğu göz önündebulundurularak dava konusu hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesigerektiğine inanmaktayız.

İSTEM SONUCU: Açıklanan ve mahkemenizin doğrudan göz önündebulunduracağı nedenlerle; uygulaması durumunda;  davacı Sendika üyelerinimağdur eden davalı idarenin;

Resmi Gazete’nin 04 Temmuz 2014 günlü ve 29050sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer DeğiştirmeSuretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkinYönetmeliğin;   

·        3. maddesiyle Resmi Gazete’nin 17.04.2012 günlüve 28267 sayısında yayımlanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin YerDeğiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin 6. Maddesine eklenenüçüncü fıkradaki “Merkez teşkilatı birimlerinde şube müdürleri 7 yıllık süreyidoldurmaları halinde taşra teşkilatına naklen tayine tabi tutulur” kuralının;

·        6. maddesiyle Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesinin 1. fıkrasının ikinci satırında   değişiklik öngören  “bırakılabileceğigibi” ibaresinin;

·        7. maddesiyle Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesinin (b) fırkasını değiştiren “kadının yeri kocasının yerine bağlı” ibaresinin;

·        12. maddesiyle Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Çeşitli ve Son Hükümler başlığınıtaşıyan Dördüncü Bölümüne 23. madde olarak eklenen maddenin “atandığıbirimde asgari 5 yıl süre ile çalışmadan tayin talebinde bulunamaz”kuralının;

·        13. maddesiyle Orman ve Su İşleri BakanlığıPersonelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmeliğinin GEÇİCİMADDE 1’in birinci fıkrasına konulan “intibaklarında dikkate alınır”ibaresinin iptaline;

·        Yürütmenin durdurulmasına,

·        Duruşma istemimin kabulüne,

·        Yargılama giderlerinin davalı idareyeyükletilmesine,

Karar verilmesinidilerim 02.09.2014

                                                                                                                                            

Davacı Sendika Vekili  

Av. Mahir KIRMIZI


Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım