Yönetmelik İptaline İlişkin Dava Dilekçesi


Av. Esmani KIRMIZI

Cep: 505 809 76 12

esmanikirmizi@yahoo.com.tr

Av. Mahir KIRMIZI

Cep: 532 588 82 62

mahirkirmizi@gmail.com

Mustafa Kemal Mahallesi 2127. Cadde No: 20/1 Çankaya – ANKARA

Fax: 0312 – 230 85 00

 

 

 

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

 

                                                                                              Yürütmenin Durdurulması

ve Duruşma İstemlidir

                                                                                                         

D A V A C I              :TARIM ORKAM SEN

                                      (Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri

   Sendikası)  Adına Başkan Hamit KURT

Kızılay Adakale Sokak No: 8/13 Çankaya ANKARA

 

VEKİLİ                     :Av. Esmani KIRIMIZI – Av. Mahir KIRMIZI

                                   Mustafa Kemal Mah. 2127. Cadde No: 20/1 Çankaya - ANKARA

 

D A V A L I             :Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ANKARA

 

 

DAVA KONUSU     :

 

          Resmi Gazete’nin 25 Mart 2016 günlü ve 29664 sayısında yayımlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle hukuka aykırı düzenleme yapmıştır.

          1)- Kurum içi yer değiştirmeye ilişkin esaslar (değişik başlık: RG-25/3/2016-29664) başlığını taşıyan 14/1-b maddesi son tümcesinin: “b)Bu bent kümlerine göre il müdürlüklerinden atanma talebinde bulunan personelin ayrılacağı il müdürlüğünün norm kadro doluluk oranının %50’nin altında olması veya atama sonrasında %50’nin altına düşecek olması halinde hizmetlerin aksamaması için atanma talebi uygun görülmez”kuralının;

          2)- 14/e-2 maddesinin:(değişik başlık: RG- 25/3/2016-29664) “İl Müdürlüğünden ilçelere, il merkezindeki ilçelerden il merkezindeki diğer ilçelere ve il müdürlüğüne, normu uygun olmak kaydı ile ihtiyaç halinde Valiliklerce her zaman atama yapılabilir. Unvan itibariyle norm fazlalığı olan ilçelerde çalışanlar ise normu uygun olmak kaydıyla, il merkezi dışındaki diğer ilçelere dönem ve puana bağlı olmaksızın Valiliklerce atanabilirler,”kuralının;

          3)-14/e-3 maddesindeki: “puana bağlı olmaksızın” ibaresinin;

          4)- 14/e-6 maddesinin son tümcesinin: “Bu şekilde çalıştırılacak personelin mezun olduğu bölümlerde dikkate alınarak ihtiyaç halinde il müdürlüğünden ilçelere, ilçelerden diğer ilçelere veya il müdürlüğüne görev yeri değiştirilir,” kuralının;

İPTALİNE;

  • Dava sonuna değin yürütmenin durdurulmasına,
  • Duruşma istemimizin kabulüne,

karar verilmesi istemleridir.

 

ÖĞRENME TARİHİ: 25.03.2016

 

OLAYLAR               :

         

          Davalı idare, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği düzenleyerek Resmi Gazete’nin 25 Mart 2016 günlü ve 29664 sayısında yayımlamıştır.

          Yönetmeliğin Dava konusu ettiğimiz Kurum içi yer değiştirmeye ilişkin esaslar (değişik başlık: RG- 25/3/2016-29664) başlığını taşıyan 14/1-b maddesi son tümcesi kuralı, 14/2 maddesinin kuralı, 14/3 maddesindeki: “puana bağlı olmaksızın” ibaresi ve 14/6 maddesinin son tümcesi kuralları hukuka ve yasal düzenlemelere aykırıdır.

         

Dava konusu düzenleyici işlemler; Anayasanın eşitlik ilkesine, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin (çerçeve yönetmeliğe) Yönetmeliğine ve dava konusu Yönetmeliğin Temel İlkeler başlığını taşıyan 5. Maddesine aykırı olması nedeniyle dava açma ve dava sonuna değin yürütmenin durdurulmasını isteme zorunluğu doğmuştur.

Dava konusu genel düzenleyici işlemlerle; davacı Sendikanın davalı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Taşra Teşkilatında görev yapan birçok üyesi bulunmaktadır. Üyeleri ve dolayısıyla Sendikanın menfaati ihlal edilecektir.

Bu nedenle, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönüyle usul, yasa ve hukuka aykırı söz konusu olan genel düzenleyici işlemin İPTALİ amacıyla; Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleşmeKanununun (4688 sayılı) Sendika ve konfederasyonların yetki ve faaliyetleri başlığını taşıyan 19. maddesinin f bendinin: f) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak” kuralı uyarınca sendikanın yetkisi çerçevesinde davamızı açıyoruz.

            Dava konusu olay budur.

 

HUKUKSAL DURUM:

 

            Davalı idarenin dava konusu genel düzenleyici işlemleri hukuka ve yasal düzenlemelere aykırıdır.

            Şöyle ki:

Davalı idare, kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmemiştir.

Anayasanın X. Kanun önünde eşitlikbaşlığını taşıyan 10. maddesi:Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)(1) kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (1)” biçiminde amir hüküm koymuştur.

Davalı idarenin genel düzenleyici işlemi; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin (çerçeve yönetmeliğe) Yönetmeliğe de aykırılıklar taşımaktadır.

Yönetmeliğin Tanımlar başlığını taşıyan  3. maddenin (e) fıkrası:"Zorunlu Çalışma Süresi" deyimi, her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi, ifade eder. biçiminde tanım yapmıştır.

Yönetmeliğin Temel ilkeler başlığını taşıyan 4. Maddesinin (c) fıkrası:“Bu atamalarda, memurların bölgeler arasında adil ve dengeli dağılmasını sağlamak esastır.”

Yönetmeliğin Özel Yönetmelikler başlığını taşıyan 28. Maddesi: “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tespiti öngörülen diğer hususları kapsayan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer alamaz. Ancak, Mülki îdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir,” biçiminde kurallar koymuştur.

 

Davalı idarenin genel düzenleyici işlemi; Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe de aykırı düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin Temel İlkeler başlığını taşıyan 5. Maddesi:

MADDE 5 – (1)  Bu Yönetmelik kapsamındaki atama ve nakillerde aşağıda yer alan hususlar esas alınır:

a) Kadro imkânları, norm kadro durumu ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,

b) Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgelerine ve her unvan bazında illerin doluluk oranları doğrultusunda oluşturulacak hizmet gruplarına göre işlem yapılması,

c) Hizmet puanı, kura veya belirli bir süre çalışma gibi kriterlerin belirleyici olması,

ç) Personelin, hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

 

            Davalı idare dava konusu genel düzenleyici işlemle; yasanın kapsamını genişletmiştir.

Şöyle ki:

Danıştay 2. Daire 14.7.2004 günlü ve 2004/825 sayılı yürütmenin durdurulması kararında: “657 sayılı Kanunun yukarıda sözü edilen 132. maddesinde sayılan görevler dışında kalan bu görevler için de bu koşulun yerine getirilmesinde yasaya aykırı düzenleme yapıldığı açık olup yasa hükmünün kapsamını genişletici nitelikte düzenleme getirilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir” biçiminde gerekçeye yer vermiştir.

 

          Dava konusu:1)- Kurum içi yer değiştirmeye ilişkin esaslar (değişik başlık: RG- 25/3/2016-29664) başlığını taşıyan 14/1-b maddesi son tümcesinin: “b)Bu bent kümlerine göre il müdürlüklerinden atanma talebinde bulunan personelin ayrılacağı il müdürlüğünün norm kadro doluluk oranının %50’nin altında olması veya atama sonrasında %50’nin altına düşecek olması halinde hizmetlerin aksamaması için atanma talebi uygun görülmez”kuralının hukuka aykırılıkları:

          Davalı idare, kendi sorumluluğunu yerine getirmeyerek oluşan olumsuzluğu çalışan personele yüklemektedir. İl müdürlüklerinin norm kadro doluluk oranı %100 olması gerekirken %50’nin altına düşmesinde çalışan personelin ne gibi sorumluluğu var ki, atanma istemi yerine getirilmeyecektir. Atanma koşullarını taşıyorsa istediği yerde norm açığı da varsa başka engel çıkarılması hukukun ve insan hakları kavramının tanıdığı hakkı engellenemez. 

 

          Dava konusu: 14/e-2 maddesinin: (değişik başlık: RG- 25/3/2016-29664) “İl Müdürlüğünden ilçelere, il merkezindeki ilçelerden il merkezindeki diğer ilçelere ve il müdürlüğüne, normu uygun olmak kaydı ile ihtiyaç halinde Valiliklerce her zaman atama yapılabilir. Unvan itibariyle norm fazlalığı olan ilçelerde çalışanlar ise normu uygun olmak kaydıyla, il merkezi dışındaki diğer ilçelere dönem ve puana bağlı olmaksızın Valiliklerce atanabilirler,”kuralının hukuka aykırılıkları:

 

          Bazı il ve ilçe müdürlüklerinde norm fazlalığı oluşması da davalı idarenin sorumluluğundadır. Yine kendi sorumluluğunu yerine getirmeyerek oluşan olumsuzluğu çalışan personele yüklemektedir. Personel düzen kurduğu il veya bir ilçeden durup dururken ansızın yer değiştirme suretiyle atamasının yapılması; hem de puan üstünlüğüne özen gösterilmeden. Dava konusu genel düzenleyici kurallarla yapılacak birel işlemlerin hukuka uygunluğundan söz edilemez. 

 

          Dava konusu:14/e-3 maddesindeki:“puana bağlı olmaksızın” ibaresinin hukuka aykırılıkları:

  Yönetmeliğin Temel İlkeler başlığını taşıyan 5/1-c. maddesinin.

(1)  Bu Yönetmelik kapsamındaki atama ve nakillerde aşağıda yer alan hususlar esas alınır: c) Hizmet puanı, kura veya belirli bir süre çalışma gibi kriterlerin belirleyici olması,kuralına tamamen aykırıdır. Danıştay’ımızın bu konuda norm fazlası personelin atamasına puanı az olanlardan başlamak suretiyle yapılacağına ilişkin karaları mevcuttur. Eğer az puan ölçütü uygulaması göz ardı edilirse keyfilik ortaya çıkar. 

 

          Dava konusu: 14/e-6 maddesinin son tümcesinin: “Bu şekilde çalıştırılacak personelin mezun olduğu bölümlerde dikkate alınarak ihtiyaç halinde il müdürlüğünden ilçelere, ilçelerden diğer ilçelere veya il müdürlüğüne görev yeri değiştirilir,” kuralının hukuka aykırılıkları:

Davalı idarenin bölüm bazında değerlendirme yapılacak düzenlemesi yerinde değildir.

Şimdiye kadar yapılan hiçbir atamada bölüm ayrımı yapılmamıştır, yapılamaz. Ziraat fakültelerinden öğrenciler ZİRAAT MÜHENDİSİ unvanıyla mezun olur ve bu kadroya atanırlar. Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mühendis alırken kesinlikle bölüm dikkate alınmaz iken atama kararnamelerinde de unvan kısmında sadece Ziraat Mühendisi yazmaktadır. Bölüm bazında ayrım söz konusu olmamıştır. Davalı idare, ziraat mühendisi verilen her işi yapmakla yükümlüdür diyor.

Bir Ziraat Mühendisi her işi yapmakla yükümlüyse o zaman bölümlere göre değerlendirme yapmak sadece personelin yer değiştirme suretiyle atamasının yapılması için bilerek/kasten uydurulan bir kılıftır. Küçük bir ilçede bir veya iki ziraat mühendisi varsa; Ziraat Mühendisleri alanları (kendi bölümü) dışında birçok işte görevlendirilmektedir. %50 doluluk oranını sağlayamayan davalı idare bölüm bazında (Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü, Zootekni Bölümü, Su Ürünleri vb)  atama yapmaya zaten yeterli bölüm mezunu bulamayacaktır.

B- DAVA KONUSU İŞLEMİN UYGULANMASI İLE GİDERİLMESİ GÜÇ VE OLANAKSIZ ZARARLARI OLUŞACAKTIR.

 

Davalı idarenin; hukuka aykırı genel düzenleyici işlemlerinin uygulanması durumunda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapan üyeler; keyfi bir işlemle yerlerinden edilecek, birey olarak kendi düzenleri ve aile düzeni bozulacaktır.

Bunun yanında başarılı oldukları görevlerinden uzak tutulmaları; kişiliğinde derin yaralar açacaktır. Bu yaralar nedeniyle oluşan zarar, hiçbir biçimde giderilemeyecek türden manevi zararlardır. Öte yandan görevlerini yapmaktan, üstelik üstün başarı ile yapmaktan başka bir suçları olmamasına karşın, dava konusu işlemle meslek kamu oyunda sanki önemli bir suç işlemiş ya da başarısız olmuş da cezalandırılmış gibi görülüp değerlendirilmeye yol açacaktır.

Açıklanan nedenlerle hukuka aykırı işlemin; uygulanması durumunda; giderilmesi güç ve olanaksız zararlarım oluşacağından; yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun 27. maddesinin 6352 Sayılı Yasa ile değiştirilen 2. fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmiş olduğu göz önünde bulundurularak dava konusu hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerektiğine inanmaktayız.

İSTEM SONUCU: Açıklanan ve mahkemenizin doğrudan göz önünde bulunduracağı nedenlerle; Resmi Gazete’nin 25 Mart 2016 günlü ve 29664 sayısında yayımlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin;

          1- Kurum içi yer değiştirmeye ilişkin esaslar (değişik başlık: RG- 25/3/2016-29664) başlığını taşıyan 14/1-b maddesi son tümcesinin: “b)Bu bent kümlerine göre il müdürlüklerinden atanma talebinde bulunan personelin ayrılacağı il müdürlüğünün norm kadro doluluk oranının %50’nin altında olması veya atama sonrasında %50’nin altına düşecek olması halinde hizmetlerin aksamaması için atanma talebi uygun görülmez”kuralının; 

          2- 14/2 maddesinin: “İl Müdürlüğünden ilçelere, il merkezindeki ilçelerden il merkezindeki diğer ilçelere ve il müdürlüğüne, normu uygun olmak kaydı ile ihtiyaç halinde Valiliklerce her zaman atama yapılabilir. Unvan itibariyle norm fazlalığı olan ilçelerde çalışanlar ise normu uygun olmak kaydıyla, il merkezi dışındaki diğer ilçelere dönem ve puana bağlı olmaksızın Valiliklerce atanabilirler,”kuralının;

 

          3- 14/3 maddesindeki: “puana bağlı olmaksızın” ibaresinin;

 

          4- 14/6 maddesinin son tümcesinin: “Bu şekilde çalıştırılacak personelin mezun olduğu bölümlerde dikkate alınarak ihtiyaç halinde il müdürlüğünden ilçelere, ilçelerden diğer ilçelere veya il müdürlüğüne görev yeri değiştirilir,” kuralının;

İPTALİNE;

  • Dava sonuna değin yürütmenin durdurulmasına,
  • Duruşma istemimin kabulüne,
  • Yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine,

Karar verilmesini dilerim 23.05.2016

Davacı Sendika Vekili                                                                                          Av. Esmani KIRMIZI

 

 

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım