TARGEL ÇALIŞANLARININ SORUNLARINA İLİŞKİN

BASINAVE KAMUOYUNA

TARGELÇALIŞANLARININ SORUNLARINA İLİŞKİN

 

Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığı (GTHB) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında 2013yılında imzalanan protokolle, Tarımsal Üretim KayıtSistemi,TÜKAS’ın kurulmasına ve TÜKAS ile tespit edilen tarım vehayvancılık üretimlerinin Genel Tarım Sayımı kabul edilmesine kararverilmiştir.

TÜKASA’a ilişkin çalışmalaraTemmuz 2014 itibarıyla hız verilmiştir.

AB üyeliği müzakere süreciyükümlülükleri kapsamında yer alan çalışmalardan olan TÜKAS, tarımsalişletmelerin tamamına ait güncel bilgilerin elde edilmesi amacıyla ulusaldüzeyde yapılmaktadır.

Bakanlıkça, TÜKAS çalışmalarının30 Ağustos 2014 itibariyle bitirilmesi planlanmış ve bu çalışmaların tümününTARGEL çalışanları marifetiyle yapılması kararlaştırılmıştır. Çalışmalarınçevrimiçi (online) yapılabilmesi için de tüm TARGEL çalışanlarına birer tabletbilgisayar verilmiştir.

Tabletten başka hiçbiraracı-ekipmanı olmayan TARGEL çalışanı, Sayın Bakan’ın “…tarlada,bahçede, köyde görülen kelebeğin, kuşun, fotoğrafları çekilip merkeze iletecek,böylece Türkiye'nin sadece tarımsal ve hayvansal dökümü (envanteri) değil aynızamanda Türkiye'nin biyo-çeşitliğinin de dökümü çıkarılmışolacak”  şeklindeki “pembe” söylemi ile yollara düşürülmüştür.

Ancak GTHB, kaydı yapılacak olanmilyonlarca işletme ve parseli gözden kaçırmış(!) olmalı ki (Bazıdurumlarda kişi başına 9-10 köy, 10-17 bin parsel düşebilmekte ve günlük30 ile 75 arası parsel kaydedilebilmektedir.) ülke ölçeğindeki bu çalışmayıönce 30 Ağustos, sonra 1 Ekim tarihi ile sınırlı tutabilmiştir.

1 Ağustos itibarıyla ilgilipersonelin mücbir sebepler dışında tüm izinleri kayıt işlemleri tamamlananakadar iptal edilmiştir. İlgili personele izin kullandırılmaması, izneayrılanların Müdürlüğe bildirilmesi, sağlık raporu alanların ilçe müdürlüğüncehakem hastanesine gönderilmesi, görevini yerine getirmeyerek işi yavaşlatanlarile işin yapılması için gerekli tedbirleri almayanlar hakkında 657 sayılıDMK'ye göre gereğinin yapılması vs gibi pek çok yazı taşra birimlerine art ardagönderilmiştir. Gönderilen ve tebliğ-tebellüğ edilen yazı o kadar çoktur ki buyasaklar zinciri çalışanlar üzerinde psikolojik tacize (mobbing) varan birbaskı oluşturmuştur.

Üstelik tüm izinlerin iptaledilmiş olmasının ise hiçbir hukuki dayanağı da yoktur.

 

BASKIYA VE MOBİNGE HAYIR…

Tablet ve yazılım sorunları iseişin bir başka boyutudur.

Çalışmaların başlayalı yaklaşıkiki ay olmasına rağmen hâlâ tabletlerdeki yazılım problemleri giderilememiştir.

Diğer bir haksız uygulama da, bukadar kısa zaman diliminde tamamlanması istenen, bu denli kapsamlı birçalışmaya, il ve ilçe müdürlüklerindeki diğer teknik personelin katılımınınsağlanmamasıdır. Yayınlanan yönetmelikte “tüm bakanlık personeliaktif yer alınacaktır” denilmesine rağmen TARGEL çalışanı TÜKASçalışmalarında yalnız bırakılmıştır.

Sadece TARGEL personelininizinlerini iptal edilmiş olması, taşradaki diğer ilçe personelinin işin dışındatutulmuş olması, sadece TARGEL personeline bu dayatmaların uygulanıyor olmasıTARGEL çalışanını “ötekilik” duygusuna sürüklemektedir.

Tüm sözleşmeli (4/B’li)çalışanlar, son yapılan değişikliklerle, (657 sayılı DMK’nun 4/A maddesikapsamında) kadrolu çalışan haline getirilmiş olmalarına rağmen, GTHB, TARGELçalışanına bu hakkı kullandırmamaktadır. Bakanlık TARGEL çalışanını halasözleşmeliymiş gibi farklı bir mevzuatla ve farklı çalışma koşullarıylaçalıştırmaya devam etmektedir. TÜKAS çalışmaları da bu duruma en iyi örnektir.

TURKVET sisteminde kayıtlı olanhayvan varlığını yeniden tespit etmek zorunda olmak, TURKVET’ten alınanbilgileri kullanan personel hakkında idari işlem başlatılacağını ilan etmek,kendi kayıt sistemlerinde kayıtlı bilgilere güvenmeyip, tüm bilgileri TÜKAS’layeniden tespit etmeye çalışmak trajikomik bir durumdur.

Tabletlerin GPS özelliğikullanılarak personel internet üzerinden izlenilebilmekte, bu durum çalışanüzerinde bir baskı aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu durumun çalışanlarüzerinde oluşturduğu baskı mobbing boyutuna ulaşmıştır.

TARGEL personeli kuşkusuz kendilerineverilen görevi yine en iyi şekilde yapacaktır. Ancak üzerinde durulması gerekenhusus; bir Bakanlığın kendi personeli arasında yaptığı görevlendirmeadaletsizliğidir.

Bu yaklaşım hukuk devletindeolmaması gereken adaletsiz bir uygulama ve hak ihlalidir.

Bundan daha da acı ve yaralayıcıolanı ise, il/ilçe çalışanları ve amirlerinin de, aynı hak ve yetkilere sahipolmaları gereken TARGEL çalışanı mühendis ve veteriner hekimlere revagördükleri ötekileştirici ve ayrımcı tutumdur.

Köylerde çalıştırılmak üzeregöreve başlatılan TARGEL çalışanlarının birçoğu bugüne kadar (il/ilçemüdürlüklerindeki iş yoğunluğuna veya il/ilçe müdürünün tutumuna bağlı olarak,genellikle gayrı resmi bir yöntemle) il/ilçelerde çalıştırılmışlardır. Hatta bupersonele sıklıkla, deyimi yerinde ise taşeron işçisi gibi davranılmış;dairede işler yetişmediğinde hemen çağrılan, iş bitince hadi köyünüzedenilen yedek personel gözüyle bakılmıştır. Köylerde görev yapmakdurumunda bırakılan TARGEL çalışanının ise büro ve ulaşım ihtiyaçları Bakanlıktarafından karşılanmamış, tüm imkânsızlıklarına rağmen köylerde çalışmayazorlanmışlardır. 

TÜKAS çalışmalarında kullanılanyazılımın hangi şirket tarafından, ne kadar maliyetle yapıldığı, yeni sürümleriyüklendiği halde neden hiçbir düzelme olmadığı, bu projenin uygulanmasındaplanlamayı kimin hangi mantıkla yaptığı, TÜİK’in kendi işini bakanlıkpersoneline yaptırırken yapılan iş için herhangi bir ücret ödemesi yapıpyapmayacağı acil olarak cevap bekleyen sorular arasındadır.

Bilindiği gibi TÜİK daha öncekitarım sayımlarını, ciddi bütçeler ayırarak ve geçici (sözleşmeli) statüsündeçalıştırdığı kişiler eliyle yapmıştır. Bu sayımları tam sayım usulüyle değilörneklem yöntemiyle yaparak da maliyetten ve zamandan tasarruf sağlamayaçalışmıştır.

Burada soru şudur; TÜİK’in bu işiçin ayırmış olduğu bütçe nerelere harcanmıştır ve bunca meşakkatli bir işiyapmak zorunda bırakılan, deyimi yerinde ise köylerinde mahkûm bırakılançalışma arkadaşlarımıza bu bütçeden fazla mesai ve ek ödeme olarak bir ücretödemesi yapılacak mıdır?

Sendikamız, TÜKAS konusu da dâhilolmak üzere TARGEL Projesini ve Bakanlıkça yapılan diğer tüm haksızlıklarıyakından takip etmekte, hukuki ve meşru mücadelesini sürdürmektedir. Ve bugünolduğu gibi gelecekte de sürdürecektir.

Sendikamızın temel ilkesi “güvenceliçalışma, eşit işe eşit ücret, kayırma, torpil ve ayrımcılığa hayır diyebilmekiçin, her zaman ve her yerde çalışandan yana, çalışanla omuz omuza, yan yanamücadele”dir. Bu temel ilke doğrultusunda tüm TARGEL çalışanı meslektaşlarımızbaşta olmak üzere tüm tarım ve orman işkolu çalışanlarını, ayrımcılığa veçağdaş köleliğe karşı mücadeleye ve Sendikamızda örgütlenmeye davetediyoruz.18.09.2014

YAŞASIN KESK…

YAŞASIN TARIM ORKAM SEN…

YAŞASIN EMEK VE HAK MÜCADELEMİZ...

 

 

    TARIM ORKAM-SEN

                                                                                  MERKEZYÖNETİM KURULU


   
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım