632 SAYILI KHK'DA KAPSAM DIŞI BIRAKILANLARIN KADROYA ALINMASI İÇİN KURUMLARINA VERECEKLERİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ


632SAYILI KHK'DA KAPSAM DIŞI BIRAKILANLARIN KADROYA ALINMASI İÇİN KURUMLARINAVERECEKLERİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ…………………………………………………………….    (ÇalışılanKurum)

MÜDÜRLÜĞÜ’NE/BAŞKANLIĞI’NA

 

BAŞVURAN                       :………………………..  (İsim, Soyisim, Adres)

KONU                                 : Kadroyaalınma talebi

 

………… (işebaşlama tarihi) tarihinden itibaren …………………. ‘da (kurumun/işletmeninadı) …………. (hangi yasaya göre istihdam ediliyorsa)Yasa kapsamındaistidam edilmekteyim.

04.06.2011 tarih ve 27954mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet MemurlarıKanununun 4’ncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun UyarıncaSözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanmasıamacıyla Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 Sayılı KanunHükmünde Kararname ile memur kadrosuna geçiş hakkı tanınmıştır.

657 sayılı Kanunun Geçici37.maddesinde;

“Kamu kurum vekuruluşlarının merkez vetaşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayelikuruluşlarda, ayın ve yahaftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibikısmi zamanlı çalışanlar ile yüksek öğretim kurumlarının araştırma-geliştirmeprojelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4üncü maddenin(B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman TeminindeGüçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarıncavizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında…” şeklinde yararlanıcılar sayıldıktan sonra süresi içerisinde başvuranlarınatanacağı düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme; Anayasa'nın2. maddesindeifadesini bulan, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçekeşitliği, yanisosyal devleti gerçekleştirme amacına aykırıdır. Yine devletintemel amaç ve görevlerini belirleyen 5. maddesindeki 'kişinin temel hak vehürriyetlerini,sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surettesınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırma' görevi ihlaledilmektedir.Anayasanın 'Çalışma hakkı ve ödevi' başlığı altındaki 49.maddesinin ikinci fıkrasında vurgulanan 'Devlet, çalışanları korumak içingerekli tedbirleri alır' biçimindedir. Buna rağmen, yapılan düzenlemenin sadece657sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılıKanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlarla sınırlıtutulması anayasanın yukarıda sıraladığım bağlayıcı hükümlerine aykırıdır.Bunedenle benim gibi ………..(hangi yasaya göre istihdam ediliyorsa) yasa kapsamında istihdamedilen personelin düzenleme dışında bırakılması işleminin hiçbir kabuledilebilir tarafı bulunmamaktadır.

Kadroatamamın yapılmasının anayasal bir hak olduğu düşüncesi ve aksi uygulamanın T.CAnayasası 10. Maddesi’ne ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırıolduğu inancıyla ilan edilen süre içerisinde başvurumu yapıyorum.

 “…MaliyeBakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memurkadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içindekurumlarınca…” atama yapılır düzenlemesi esas alınarak, 657 sayılı DevletMemurları Kanunu’nun 4.maddesinin A fıkrasına atamamın yapılmasını ve Kanunhükümlerinin tarafıma uygulanmasını arz ederim.

                                                                                                                    İsim/Soyisim

İMZATARİH

Adres:

 


Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım