4-C'Lİ ÇALIŞANLARIN AİLE YARDIMI ALABİLMESİ İÇİN KURUMLARINA VERECEKLERİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE ÖRNEK DAVA KARARIDIR.


4-C'LİÇALIŞANLARIN AİLE YARDIMI ALABİLMESİ İÇİN KURUMLARINA VERECEKLERİ DİLEKÇEÖRNEĞİ VE ÖRNEK DAVA KARARIDIR.İŞİ                                         :

ÜNVANI                                   :

ADISOYADI                             :

MEMLEKETİ                              :

DOĞUMYILI VE YERİ                  :

İŞEBAŞLAMATARİHİ                 :

TC                                         :

ÖZÜ                                : 657 Sayılı Kanunun 4/Cmaddesi uyarınca çalışmam sırasındatarafıma ödenmeyen aile yardımı ödeneğininödenmesi istemidir.

 

……………. MÜDÜRLÜĞÜ’NE (Çalışılan Kurum Yazılacak)

 Kurumunuzda………tarihindenitibaren………...işinde 657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca çalışmayapmaktayım.

6111 sayılı “BazıAlacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 118.Maddesi ile 375 Sayılı KHK’yeeklenen Ek Madde 8’de:

“EK MADDE 8- Ayın veyahaftanın bazı günleriya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışansözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez vetaşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka birad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemedenyararlanamayanlara, devlet memurlarına verilen  aile yardımı ödeneği,herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesindeödenir.” hükmü yer almaktadır.

657 Sayılı DevletMemurları Kanunu’nun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen personel günün bellisaatlerinde ya da yılın belli zamanlarında kısmi zamanlı veya mevsimlik çalışanişçiler değildir. 6111 sayılı yasa ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’naeklenen Ek Madde: 8’in amacı da esasen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun4/C maddesi uyarınca istihdam edilen personelin de sosyal yardımlardanyararlandırılmasını sağlamaktadır.

Konuya ilişkin İzmir1.İdare Mahkemesinin 2012/763 Esas, 2013/55 karar sayılı kararı da dikkatealınarak tarafıma aile yardımı ödemesi yapılması için gereğini arz ederim.

                                                                                  BaşvurucuAd-Soyad

                                    İmza

 

T.C.

İZMİR

1.İDARE MAHKEMESİ

 

ESASNO : 2012/763

KARAR NO : 2013/55

 

DAVACI: İKBALKAYMAZ TEMSİLEN

                  SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI  SES

[VEKİLİ]:AV. HASANHÜSEYİN EVİN

1710Sk. No:11 K:2 Karşıyaka/İZMİR

DAVALI: DOKUZEYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

[VEKİLİ]: AV. SERAPEKERCAN

CumhuriyetBulv. No:144 Alsancak/İZMİR

DAVANINÖZETİ : Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığıemrinde 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında görev yapan davacının aileyardımından yararlandırılması istemiyle yaptığı 07.02.2012 günlü başvurununreddine dair 16.02.2012 günlü ve 374 sayılı işlemin; davacının yılın 11 ayı tamsüreli olarak çalıştığı, kalan 1 aylık kısımda ise izinli sayıldığı, 375 sayılıKanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8.maddesi uyarınca aile yardımındanyararlandırılması gerektiği iddialarıyla iptali ile yoksun kaldığı maddikayıplarının yasal faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesiistenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının geçici personel olduğu,375 sayılı Kanun Hükmünde KararnameninEk 8. maddesinden yararlanmak için sözleşmeli personel olunması gerektiği,işlemin mevzuata uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiğisavunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir 1.İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Dokuz EylülÜniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılıYasa'nın 4/Cmaddesi kapsamında görev yapan davacının, aile yardımından yararlandırılmasıistemiyle yaptığı 07.02.2012 günlü başvurunun reddine dair 16.02.2012 günlü ve374 sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı maddi kayıplarının yasal faiziylebirlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı DevletMemurları Kanunun "İstihdam Şekilleri" başlıklı 4. maddesinde,kamuhizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilereliyleyürütüleceği hükme bağlanmış olup, bu maddenin C bendinde, "Geçicipersonel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet PersonelDairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kuruluncakarar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşmeile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." şeklinde tanımlanmış,17.maddesinde, "Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarakyayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlüktebulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkınasahiptirler." hükmü yer almıştır.

375 sayılı Kanun HükmündeKararnameye 6111 sayılı Yasanın 118. maddesi ile eklenen Ek 8.maddesinde ise;“Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmizamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum vekuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerindesözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımıödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi birödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımıödeneği,herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslarçerçevesinde ödenir.” kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda anılan mevzuathükümlerinin bir arada değerlendirilmesinden ayın veya haftanın bazı günleri yada günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar dışındaki sözleşmelipersonelin aile yardımı ödeneğinden yararlandırılması gerekmekte olup, 657sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında yapılan hizmet sözleşmesi uyarıncaistihdam edilenlerin Yasanın yukarıda anılan istisna hali kapsamınagirmedikleri, bunların çalışmalarının yılın 11 ayında tam gün olarak devamettiği ve uygulamada 1 aylık izin sonrasında tekrar sözleşme yapılarakçalışmalarının süreklilik arz ettiği, bu şekilde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesikapsamında istihdam edilenlerin de aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasıgerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden,davacının davalı idareyle yaptığı hizmet sözleşmesi uyarınca Dokuz EylülÜniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılı Yasa'nın 4/Cmaddesi kapsamında görev yaptığı, aile yardımından yararlandırılması istemiyleyaptığı 07.02.2012 günlü başvurunun ise geçici personel olduğu gerekçesiyle16.02.2012 günlü ve 374 sayılı işlemle reddedildiği, anılan işlemin iptali vebu nedenle yoksun kaldığı maddi kayıplarının yasal faiziyle ödenmesine kararverilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda,davacının idareyeyaptığı hizmet sözleşmesi kapsamında görev yaptığı, herhangi bir ad altındaaile yardımı ödeneğinden yararlanmadığı, çalışmasının süreklilik arz ettiği,ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlıçalışmasının söz konusu olmadığı, bütün bu hususlar dikkate alındığında 375sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6111 sayılı Yasanın 118.maddesi ile eklenenEk 8. maddesi uyarınca aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasıgerektiğinden, bu konudaki isteminin reddine dair dava konusu işlemde hukukauyarlık bulunmamaktadır.

Davalı idarece davacınınsözleşmeli değil geçici personel olduğu ileri sürülmekte isede yukarıda yeralan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8. maddesinde ayın veya haftanınbazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar dışındaidareyle yapılan sözleşme uyarınca 657 sayılı Yasanın 4/Bveya 4/C maddesi uyarıncaistihdam edilmiş olunması bakımından herhangi bir sınırlama getirilmemiş olup,davalı idarenin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.

Hukuka aykırı olan işlemnedeniyle davacının başvuruda bulunduğu 08.02.2012 tarihinden itibaren uğradığımaddi kayıplarının aynı tarihten başlamak üzere her ay ödenmesi gerekentarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı idarece davacıya ödenmesigerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kabulüne, idareye başvurduğu08.02.2012 tarihinden itibaren uğradığı maddi kayıplarının aynı tarihtenbaşlamak üzere ve her ay ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasalfaiziyle davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 82,60.-TLyargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan AvukatlıkAsgari Ücret Tarifesine göre duruşmasız davalar için belirlenen 660,00.-TLavukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,artan postaücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen otuz güniçinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 15/01/2013 tarihindeoybirliğiyle karar verildi.

Başkan

MUSTAFA KEMAL ÖNDER

33634

Üye

CELAL CAHİT AYGÜL

38454

Üye

SAİT ŞAHİN

37847

 

YARGILAMAGİDERLERİ :

Başvurma Harcı :

21,15 TL

 

 

    Karar Harcı   :   

21,15 TL

 

 

                [Vekalet][ ][Harcı]:

    3,30 TL

 

 

          Posta Gideri :

    37,00 TL

 

 

TOPLAM :

             82,60 TL

 


Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım