4-C ÇALIŞANLARININ EK ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇE ÖRNEĞİ


4-C ÇALIŞANLARININ EK ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DAVA DİLEKÇEÖRNEĞİAv.Esmani KIRMIZI Av. Mahir KIRMIZI

MithatpaşaCaddesi No: 16/32 Kızılay ANKARA

Tel. Cep:0 505 809 76 12, 0532 588 82 62 FAKS: 0 312 230 85 00

 

BALIKESİRİDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

(GönderilmekÜzere)

ANKARANÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Duruşma istemiz vardır

 

 

DAVACI                       : Mustafa KAPLAN, (TC Kim. No: 29047177490)Adına

                                    TARIM ORKAM-SEN (Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu

  KamuEmekçileri Sendikası)

  KızılayAdakale Sokak No: 8/13 Çankaya ANKARA

 

VEKİLİ              : Av. Esmani KIRMIZI - Av. Mahir KIRMIZI

                                      İzmir Caddesi Ihlamur Sokak No: 6/44

                                      Kızılay – ANKARA

                                    

DAVALI                       : Balıkesir Valiliği – BALIKESİR

                                    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - ANKARA

                                    

DAVA KONUSU           : Balıkesir İli Havran İlçe Gıda Tarım veHayvancılık Müdürlüğünde 4/C Statüsünde çalışan davacının; ek ödeme isteminin reddine ilişkin davalı idarenin;

 • 27.06.2014 günlü ve 12141 sayılı işleminiptaline,

 • Başvuru tarihinden itibaren parasal haklarınınyasal faizi ile ödenmesine,

 • Duruşma istememizin kabulüne,

  Kararverilmesi istemleridir.

   

  TEBLİĞ TARİHİ            : 10.07.2014 

   

  O  L  A Y  L  A  R        :

   

              Davacı,Balıkesir İli Havran İlçesi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 4/Cstatüsünde çalışmaktadır. Ek ödeme ödenmesi isteminde bulunmuştu.

              Davalıidare, 02.11.2011 günlü ve 28103 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı KamuGörevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin1. Maddesinin 1. Paragrafının: “EK MADDE9- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı YükseköğretimPersonel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun HükmündeKararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilensözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay,sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara,mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta olduklarıtoplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro vegörevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, enyüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yeralan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiylehesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.” biçimindeki kuralını ileri sürmek; “Söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda657 sayılı Kanun 4.c maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdamedilen personele üretimi teşvik primi ve ek ödeme yapılmayacağı mütalaaedilmektedir” demek suretiyle davacının istemini reddetmiştir (ek: 1).

              Davakonusu işlem; Anayasanın eşitlikilkesine, eşit işe eşit ücret amir hükmüne aykırı olması nedeniyle dava açmazorunluğu doğmuştur.

  Kamu GörevlileriSendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun (4688 sayılı) Sendika ve konfederasyonların yetki vefaaliyetleri başlığını taşıyan 19.maddesinin f bendinin: f) Üyelerin idare ile ilgili doğacakihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardımgerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, herdüzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veyaettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak” kuralıuyarınca sendikanın yetkisi çerçevesinde üye (İlçe Temsilcisi) MustafaKAPLAN’ın davasını açıyoruz.

  Dava konusu olay budur.

   

   

  HUKUKSALDURUM     :

   

              Davacı,ek ödeme alan 657 sayılı DevletMemurları Kanununa ve bu Kanunun 4/B maddesine tâbi personelle birlikteçalışmaktadır.

              Eködeme alanlardan da fazla çalışmaktadır. Davalı idare, külfetin nimet karşılığıolması gerektiğini atlayarak dava konusu işlemini düzenlemiştir.

              Davakonusu işlem hukuka ve yasal düzenlemelere aykırıdır.

              Şöyleki:

   

  A-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olması nedeniyleek ödemeden yararlanması gerekmektedir.

   

    1.Bilindiği gibi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11/10/2011tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen Ek -9.maddesinde; “Aylıklarını 657 sayılıDevlet Memurları Kanunu ile2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele,399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli(II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele,subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay veastsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamındayapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkatealınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personelarasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına(ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görevunvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır,” kuralı yer almaktadır.

              EK9. Maddenin 1. fıkrasının: “Aylıklarını657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olanpersonele, (…) hesaplanan tutarda eködeme yapılır,” kuralı oldukça açık. Ek ödeme alacakları tek teksaymış. 4/C kapsamında olanları da ayırmamıştır. 

              2.Ek 9. Maddenin ikinci fırkasıyla da:“Ek ödemeye hak kazanılmasında ve buödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göreyapılacak ek ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz veilgili mevzuat uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret veher ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkatealınmaz” biçiminde kurul getirilmiştir.

  Madde metni, damga vergisi dışında herhangi birvergi alınmayacağını, yasal düzenleme ile ödenmekte olan hiçbir ödemeninhesabında dikkate alınmayacağını kurala bağlamıştır.

  3.  EK 9. Maddenin üçüncü fıkrası kimlere eködeme yapılmayacağını sınırlı bir biçimde saymıştır.

  Şöyle ki:

  Üçüncü fıkra: “Birinci fıkra kapsamınagiren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesininikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c)ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesikapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 tarihli ve926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleritazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 incimaddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizincifıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncüfıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, söz konusu mevzuat hükümlerine göreödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödemeyapılmaz. Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlıkhizmetlerini yürüten personele söz konusu mevzuat uyarınca döner sermayegelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz”

  Üçüncüfıkranın metninde 4/C kapsamında görev yapan personele ek ödeme yapılmayacağınailişkin herhangi bir kural bulunmamaktadır.

  666sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (I) sayılı cetvel de davacıya ek ödemeyapılmasını öngörmektedir.  

   

  (I) SAYILI CETVEL

  EK ÖDEMEORANLARI

   

Kadro ve Görev Unvanı

Ek Ödeme Oranı

(%)

 

 

 

 

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

Oranlarıbelirleme yetkisini Maliye Bakanlığına bırakmıştır.

 

4.Şanlıurfa İdare Mahkemesi nin 2013/1448 esas ve 2013/2045 karar sayılı veŞanlıurfa İdare Mahkemesinin 2012/623 esas ve 2013/23 sayılı kararlar dadavacılara ek ödeme verilmesine yönelik olup ayrıca karar kesinleşmiştir,Şanlıurfa İdare Mahkemesi 2013/2847 esas ve 2014/358 kararlarında ise İl MilliEğitim Müdürlüğü bünyesinde 4/C li olarak çalışan davacının ek ödemeye ilişkindavasının kabulüne karar verilmiştir.           

            Bununlaberaber, Danıştay 12.Dairesinin 2013/725 esas ve 2013/8623 karar sayılı kararında; 657 sayılı yasanın 4/C maddesikapsamında görev yapan  personelin eködemeden yararlandırılması kararlaştırılmıştır.

Danıştay İdare Dava Daireleri Genel Kurulunun30.12.2004 günlü, E. 2004/2411, K. 2004/2099 sayılı kararında “... kararın doğurduğu sonuçlardanyararlanmak amacıyla … idareye başvurabileceğinin ve bu başvurunun reddiüzerine dava açabileceğinin kabulü gerekmektedir” biçimindedir.

Yukarıda belirtilen yasal düzenleme ile yargıkararları doğrultusunda;  Anayasanın YargıYolu başlığını taşıyan 125/son maddesi: İdare,kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür.” amirhükmü uyarınca ek ödemenin yasal faiziyle ödenmesini arz ederim. .../…/2014

5.Anayasanın Devletin temel amaç ve görevleri başlığını taşıyan 5.maddesi:Devletin temel amaç ve görevleri, TürkMilletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyetive demokrasiyi korumak, kişilerin vetoplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak vehürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacaksurette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya,insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamayaçalışmaktır” amir hükmünütaşımaktadır. II. Zorla çalıştırma yasağı başlığını taşıyan 18.maddesinin birinci fıkrası: “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angaryayasaktır.”  . Anayasanın VII. Ücrette adaletsağlanması başlığını taşıyan 55. maddesi:Ücret emeğin karşılığıdır.

Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletlibir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları içingerekli tedbirleri alır” amirhükmünü taşımaktadır.

 

Dava konusu işlem;eşitlik ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Anayasanın Kanun önünde eşitlikbaşlığını taşıyan 10. Maddesi de: Herkes,dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzerisebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkeklereşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamaklayükümlüdür.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfaimtiyaz tanınamaz.

Devlet organları ve idare makamları bütünişlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmekzorundadırlar.” amir hükümlerine yer vermiştir.

Davalı idare, Anayasanıngerek 10. maddesinde belirlenen eşitlik ilkesine gerekse Anayasanın diğerhükümlerine bağlı kalmadığı ortada iken 11. maddeye uygun düzenleme yaptığındansöz edilemez.  

İSTEM SONUCU          : Açıklanan ve mahkemenizce doğrudan göz önündebulundurulacak nedenlerle; Balıkesir İli Havran İlçe Gıda Tarım ve HayvancılıkMüdürlüğünde 4/C Statüsünde çalışan davacının; ek ödeme isteminin reddine ilişkin davalı idarenin;

 • 27.06.2014 günlü ve 12141 sayılı işleminiptaline,

 • Başvuru tarihinden itibaren parasal haklarınınyasal faizi ile ödenmesine,

 • Duruşma istememizin kabulüne,

 • Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinindavalı idareye yükletilmesine,

  Kararverilmesini dilerim. 21.08.2014

   

                                                                                                DavacıVekili

                                                                                                Av.Esmani KIRMIZI


Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım