BİLGİLENDİRME

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI’NA

                                                                     ANKARA

 

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4.dönem toplu sözleşme içerisinde Kontrol görevi yürüten Veteriner, Veteriner Hekim, Biyolog ve Kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile Mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan Gıda, Ziraat, Su ürünleri, Balıkçılık teknolojileri ve Kimya Mühendislerine 5996 sayılı kanun kapsamında günde 5 saat süreyle fiilen yürüttükleri kontrol görevleri karşılığında ek ödeme yapılmasına dair mutabakat imzalanmıştır. Ancak Tekniker ve Teknisyenler aynı işi yapmalarına rağmen bu ödemelerin dışında tutulmuşlardır. 

Kontrol görevinin kapsamının belirlenmesinde ise 5996 sayılı kanunun 3 maddesinde yer alan tanımlar ile bu kanun ve ilgili mevzuatın kontrole ilişkin hükümleri dikkate alınacaktır denilmektedir. 5996 sayılı kanunun 3. Maddesi 84 ayrı başlıkla tariflenmiş olup kontrol görevinin bu maddeler arasında yer alan tanımların hangilerinin nasıl kontrol edileceğine dair ise bir net tanımlama bulunmamaktadır.

Bakanlık faaliyet alanı içerisinde bulunan ve hali hazırda 5996 sayılı kanun dışında diğer kanunlarla belirlenen(Gübre,Yem Bitkileri Mera Kontrolleri,1380 Sayılı su Ürünler Kanunu ) Kontrol görevini yürüten personel ise ek ödeme kapsamının dışında tutulmuşlardır.

Eşit işe eşit ücret kavramı gözetilmeden aynı kontrol işlerini yapan Tekniker ve Teknisyenler de Kontrolör olarak değil Kontrolör yardımcısı unvanında bulunmalarından kaynaklı bu kapsam dışında tutulmuşlardır. Genel olarak il ve ilçe müdürlüklerinden gelen duyumlar üzerinden söz konusu ödemelerin Genellikle Gıda Denetimine çıkan personele ve bitki koruma ürünlerinin kontrolörlerine verilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Ödemelerin kime ve hangi görevlere verileceği ise İl ve İlçe Müdürlerine verilen ve keyfiyete varan yetkilerle gerçekleşmektedir.

 Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünde çalışan,  Gıda Kontrol  hizmetinde görev alan  81 İl Valiliğinde yapılan denetimlerle ilgili aynı zamanda 41 Kamu Laboratuvarı ve 97 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarının denetim, Kuruluş ve Çalışma İzinleri gibi bir çok konuda hizmet veren ve  görev anlamında taşra teşkilatından ayrı tutulması mümkün olmayan  Merkez teşkilatında çalışan gıda mühendisi , veteriner, Biyolog ve Kimyager vb. ünvanlı personel kontrol hizmetleri görevinde çalışmalarına rağmen bu ödemelerin dışında tutulmuştur.

 Gıda Kontrolörlüğü işleri fiili olarak sahada iş yeri denetimi olarak algılanmaktadır. Ancak Gıda Denetimine dair iş ve işlemler yalnızca fiili denetim değil, bu denetimlerin GGBS sistemine kaydından, resmi yazışmaları ve kontrol öncesi ve sonrası gerekli evrakların tanzimini de kapsayacağından yapılması gereken ödemelerde tüm bu iş ve işlemler gözetilmelidir.

            Veteriner Personelin yapmış olduğu Hizmetlerinin tümü, 31.Madde Hayvan 32) Hayvan sahibi,33) Hayvansal ürün ve 34) Hayvansal yan ürünler tanımı ile 49. Maddede belirtilen Pedigri ve 62. Maddede belirtilen Soykötüğü kayıtları kurum içi ya da kurum dışı tüm faaliyetleri fiilen kapsamaktadır.

            Kurum içinde Hayvan Kayıt Sistemlerine kayıt yapan ya da kurum dışında Hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışan tüm Veteriner Personelin hiçbir şüpheye yer bırakmadan bu tazminattan yararlanması gerekmektedir.

            5996 sayılı yasanın 3.Maddesinin 52. fıkrasında Resmî kontrol: “Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin bu Kanun hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, kontrol görevlilerinin, verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve benzeri kontrolleri” kapsar denilmektedir.

Aynı yasanın 5. Ve 6. Maddelerinde ise

 “5) Birincil üretim: Kesimine kadar çiftlik hayvanlarının üretilmesi, sağımı, bitkisel ürünlerin hasadı da dâhil olmak üzere birincil ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi, avlanma, balıkçılık ve yabanî ürünlerin toplanmasını,

6) Birincil ürünler: Topraktan ve hayvan yetiştiriciliğinden elde edilen ürünler ile avlanma ve balıkçılık yoluyla elde edilen ürünler dâhil birincil üretim ürünlerini”, İfade eder demektedir.

  Tarımsal desteklemelerin uygulanabilmesi için ürünlerin ve müstahsillerin kontrolü, Hububat,baklagil ve yem bitkilerinin üretimi ile üretim beyanlarının, tapu kayıtlarının kontrolü de fiili olarak birincil üretim içersinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bitki hastalık ve zararlılarının tespiti ile her türlü Tarla ve Bahçe kontrolü de 5996 sayılı kanunun Resmi Kontrolü tanımı içerisinde değerlendirilmelidir.

27 Mayıs 2014 tarih ve 29012 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇKS yönetmeliğinin 10.Maddesinin 1. Fırkasının (a) bendinde, 06 Haziran 2014 tarih ve 2014/1 sayılı ÇKS Genelgesinin 23 ve 39 .maddelerinde ÖRNEKLEME USULÜ KONTROLLERİN ve 41 maddesinde ise ÖRNEKLEME USULÜ TARIMSAL FAALİYET KONTROLÜNÜN, 04 Ağustos 2016 tarih ve 29791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel üretime Destekleme Yapılmasına dair Tebliğ(2016/29)in Çeşitli ve Son Hükümler başlığının 22.maddesinin 2. Fırkasında ÖRNEKLEME ARAZİ TESPİTLERİ ,nin yapılması hükümleri yer almaktadır. Bu hükümler gereğince yapılacak kontrollerin sadece Parseller değil aynı zamanda Fark Ödemesi Desteğine konu Bitkilerin de öncelikli olarak kontrolünün yapılması zorunludur. Bu tespitler aynı zamanda 5996 sayılı Kanunun 3. Maddesinin 5 ve 6 tanımlarında bahsedilen Birincil Üretim ve Birincil Ürün Kontrolü anlamına gelmektedir. Bu kontrollerin gerçekleştirilebilmesi için ÇKS başvuru dosyalarının Tarım Bilgi Sistemine Kaydı yapılmalı ve bu başvurulardan sonra tamamlanan verilerden örnekleme yapılacak oranda Kontrol yapılması gerekmektedir. Bu veri girişleri İşyeri dışında yapılacak Birincil üretim kontrolleri için temel teşkil etmesinden kaynaklı olarak , işyeri içinde yapılan Kontrol görevi sayılması gerekmektedir.

İl ve İlçe Müdürlüklerinde yapılan iş ve işlemler bir bütün halinde olup yapılan bir işin diğer işlerden kesin sınırlarla ayrılması mümkün değildir. Örneğin Gübreleme işlemleri ve gübre denetimleri 5996 sayılı yasada belirtilen Birinci ürünlerden birincil üretimden ayrı düşünülemez. 5553 sayılı Tohumculuk kanunu gereği yapılan iş ve işlemler,4342 sayılı Mera kanunu ile ilgili olsa da yapılan işlemler 5996 sayılı kanunun birincil üretim ve birincil ürünler tanımlamasının dışında değildir.Bakanlığın taşra teşkilatında çalışan personelin yaptığı kontrol işlemleri ile ilgili olarak söz konusu ödemeden yararlanacak personelden Kontrolör belgesi olanlarla ilgili işlem tesis edilebileceğine dair çeşitli uygulamalar olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Kontrolör belgesine sahip Personelin Gıda,Tohum ve Gübre Kontrolörlüğünde bulunan belgesi dışında  Denetleme ve Kontrol görevlerinin büyük kısmı (Süne Mücadelesi,Entegre Mücadele Zararlı ve Hastalık Kontrolleri,Arıcılıkla ilgili kontrol,numune alma ve Denetimler ile Zirai İlaç Bayi Kontrolleri,Bitki Pasaportu İşleri vb. ) Kontrolör belgesi olmadan gerçekleştirilen işlemlerdir.Gübre Kontrolleri Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği Kapsamında  “Denetçi Yetki Belgesi” Teknisyen,Tekniker ve Mühendislere verilmektedir. Bu görevlerde çalıştırılan,Kadrosu işçi olan personel ve İlgili Şube Müdürleri de bu tazminattan yararlanamamaktadırlar.(Müdürlüğe vekalet edenler Hariç).Görüldüğü üzere aynı işi yapan farklı statüdeki personelden bir kısmının bu ödemeden yararlandırılıp bir kısmının yararlandırılmaması iş barışı açısından aynı kurum içerisinde huzursuzluklara yol açacağı aşikar uygulamalardır.

Yapmış olduğumuz inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Meslek ayrımı yapılmadan fiili olarak Gıda denetiminde, Hayvan sağlığı ve kaydı işlemleri ile bitkisel ürünlerin hasadı da dâhil olmak üzere birincil ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi işlemlerinde kontrol görevinde bulunan tüm personele söz konusu ödemelerin yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bütün bu nedenlerle Eşit işe Eşit ücret kavramı gözetilerek  aynı  işleri yapan Tekniker ve Teknisyenler dahil bütün Teknik elemanlara söz konusu ödemelerin yapılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve konu hakkında  Sendikamıza bilgi verilmesini arz ve talep ediyoruz.

                                                    

* * * * * * * *
BİLGİLENDİRME

MESLEK LİSELERİNDE GEÇEN EĞİTİM VE STAJ SÜRELERİ İLE İLGİLİ DURUM HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikler kimi sitelerde emeklilik yaşında düzenleme olarak değerlendirilmiştir. Emeklilik yaşında değişiklik olarak değerlendirilen 5. Madde ile “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğin “sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğüne dair 11. Maddede değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu yapılan değişiklik  ile mesleki eğitimin yanı sıra teknik eğitim ibaresi eklenmiş ve stajın yanı sıra tamamlayıcı eğitim, alan eğitimi ve bursiyerlik de eklenmiştir.  Ayrıca askeriyeye bağlı komutanlıklar adına okuyan askeri öğrencilerin lise eğitimlerindeki staj süreleri ve bildirimine dair düzenleme yapılmıştır.

Emeklilik yaşında değişiklik olarak yorumlanan madde bildirim yükümlülüğüne yönelik olup emeklilik hakkı ile ilgili herhangi bir kanun değişikliği bulunmamaktadır.

Kimi sitelerde emeklilik yaşının değiştiğine dair çıkan haberler üzerine SGK tarafından internet sitesinde 09.01.2018 tarihinde açıklama yapılmıştır. Açıklamada Yönetmelik değişikliğinin stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmediği, sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik haklarının ancak kanunla düzenlenebileceği” açıkça belirtilmiştir.

* * * * * * * *