HAKEM KURULU KARARLARININ TAMAMI VE KESK’İN ŞERHİ!


        Toplu sözleşmede genel ve hizmet kollarına ilişkin uzlaşmazlık konularındaki kararını önceki gün açıklayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının tam metni açıklandı. Kurul kararlarının tam metni ve KESK temsilcisi -TİS Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Ali Kılıç’ın kararlara ilişkin şerh yazısı aşağıdadır.

 

T.C.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU

KARAR TARİHİ  : 29/5/2012

KARAR NO        : 2012/1

 UYUŞMAZLIK KONUSU:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2012 ve 2013 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal hakları belirlemek üzere 30/4/2012-21/5/2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde Yerel Yönetimler Hizmet Kolu dışında kalan hizmet kollarına ve kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde taraflar arasında toplu sözleşme imzalanamaması üzerine tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal ettirdikleri başvurularında yer alan konulardır.

BAŞVURUDA BULUNAN TARAFLAR:

- Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı),

- Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak;

-Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda TÜRK BÜRO-SENtemsilcisi,

Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda EĞİTİM BİR-SEN temsilcisi,

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda SAĞLIK-SEN temsilcisi,

Basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda TÜRK HABER-SEN temsilcisi,

Kültür ve sanat hizmet kolunda KÜLTÜR SANAT-SEN temsilcisi,

Bayındırlık, inşaat ve köy hizmet kolunda BAYINDIR MEMUR-SEN temsilcisi,

Ulaştırma hizmet kolunda TÜRK ULAŞIM-SEN temsilcisi,

Tarım ve ormancılık hizmet kolunda TOÇ BİR-SEN temsilcisi,

Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda ENERJİ BİR-SEN temsilcisi,

Diyanet ve vakıf hizmet kolunda DİYANET-SEN temsilcisi,

tarafından 24/5/2012 tarihinde Kurulumuza başvuruda bulunulmuştur.  

 

TOPLANTI TUTANAKLARI VE TARAFLARIN BAŞVURULARININ İNCELENMESİ:

Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü uyarınca son başvuru tarihini takip eden 25/5/2012 Cuma günü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımıyla toplanmış ve çalışmalar 25/5/2012-29/5/2012 tarihleri arasında sürdürülmüştür.

Yapılan çalışmalarda üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları ihtiva eden 21/5/2012 tarihli toplantı tutanakları ile ilgili taraflarca Kurulumuza intikal ettirilen başvurular incelenmiş ve değerlendirilmiştir.  Ayrıca Kamu İşveren Heyeti Başkanı Temsilcisi,  Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ile Heyete dahil konfederasyon ve sendikaların temsilcileri, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının uzmanları dinlenmiştir.

Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili toplantı tutanaklarında, tarafların üzerinde uzlaştığı konuların Kurul Kararında da kamu görevlilerinin genelini ve hizmet kollarını ilgilendirir şekilde tasnif edilerek yer almasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

Hizmet kollarına ilişkin toplantı tutanaklarının incelenmesi sonucu, Kamu İşveren Heyeti ile ilgili sendika temsilcileri arasında uzlaşma sağlanan konulardan bazılarının birden çok hizmet kolunu ilgilendirmesi sebebiyle söz konusu konuların kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren mali ve sosyal haklar kapsamında yer alması gerektiğine karar verilmiştir.

Kurulumuz bu çerçevede aşağıda yer alan Kararı almıştır.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU KARARI

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Kapsam

Madde 1- (1) Bu Kararın; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2) Bu Kararda düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Kararın dayanağı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 33 ve 34 üncü maddeleridir.  

Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi

Madde 3- (1) Bu Karar, ilgili maddesinde yürürlüğü için farklı bir tarihin öngörüldüğü hükümler saklı kalmak üzere 1/1/2012-31/12/2013 tarihleri arasında uygulanır.

(2) Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

İKİNCİ KISIM

Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar

Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması

Madde 4- (1) 1/1/2012-30/6/2012 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,068835), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,92105), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,021827) olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.611,50 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.202,58 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.725,80 TL'ye yükseltilmiştir.

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

 (2) 1/7/2012-31/12/2012 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,071589), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,9579), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,0227) olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.755,96 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.330,68 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.874,83 TL'ye yükseltilmiştir.

 d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve birinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, birinci fıkranın (e) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, birinci fıkranın (f) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

 

(3) 1/1/2013-30/6/2013 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,073737), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,98664), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,023381) olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.868,64 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.430,60 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.991,08 TL'ye yükseltilmiştir.

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve ikinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, ikinci fıkranın (e) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, ikinci fıkranın (f) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

 (4) 1/7/2013-31/12/2013 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,075949), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,01624), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,024083) olarak uygulanır.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 3.984,70 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.533,52 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 4.110,81 TL'ye yükseltilmiştir.

d) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve üçüncü fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan  taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

e) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, üçüncü fıkranın (e) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, üçüncü fıkranın (f) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

 (5) Maliye Bakanlığı, 6 ncı maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 6 ncı madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur.

                Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan personel

Madde 5- (1) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı; 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 inci maddelerinin kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil)  çalışan sözleşmeli personele ilişkin hükümleri ile sınırlı olmak ve yukarıda sayılan maddelerin farklı olarak uygulanmasına ilişkin aşağıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, 2012 ve 2013 yıllarında aynı şekilde uygulanmaya devam olunur.

(2) Birinci fıkra kapsamına girenlerin 31/12/2011 tarihi itibariyle geçerli olan temel ücret tutarları veya sözleşme ücreti tutarları, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere %6.79 (2011 Yılının ikinci altı aylık dönemine ilişkin % 2.68 enflasyon farkı dahil) oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu ücretler, 2012 yılının ikinci altı ayı ile 2013 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 4 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artış oranında artırılır.

(3) 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararının; 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, “Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) çalışan memurlardan 15/1/2012 tarihi itibarıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılanlara, bir defaya mahsus olmak üzere 13 Ocak 2012 tarihinde birer maaş tutarında ikramiye ödenir.” şeklinde uygulanır.

 Enflasyon farkı ödemesi

Madde 6- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2012 yılı Haziran ayı endeksinin 2011 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin birinci fıkrasında 2012 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

b) 2012 yılı Aralık ayı endeksinin 2012 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2012 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

c) 2013 yılı Haziran ayı endeksinin 2012 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 2013 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

ç) 2013 yılı Aralık ayı endeksinin 2013 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında 2013 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen artış oranını,

aşması halinde, 4 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ile ücret tavanları, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.

Geç ödeme farkı

Madde 7-  (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen katsayı, artış oranı ve ücret tavanları uyarınca kamu görevlileri ve emeklilerine 1/1/2012-14/6/2012 dönemi için yapılması gereken fark ödemeleri, hesaplanmalarını müteakiben ödenir. Söz konusu artışların geç ödenmiş olması nedeniyle fark ödemesi yapılacak kamu görevlileri ve emeklilerine, söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin %2,25’i oranında geç ödeme farkı ayrıca ödenir.

Sözleşmeli personele yiyecek yardımı

Madde 8- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.

Emekli olanlara ödenen tazminat

Madde 9- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.

Geçici personelin çalışma süreleri

Madde 10- (1) 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan geçici personelin çalışma sürelerinin 11 ay 28 gün olacak şekilde, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında 30/11/2012 tarihine kadar gerekli değişiklik yapılır.

Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi

Madde 11- (1) 15/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir.

Mali sorumluluk zammı

Madde 12- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenler için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez.

Zam ve tazminatlar

Madde 13-          (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır. Söz konusu kadrolarda bulunan personele anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez.

Seyyar görev tazminatı

Madde 14- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.

Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi

Madde 15- (1) Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan baraj, termik santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan Kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli alınmaz.

KİT’lerde konut kira bedeli

Madde 16 - (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, kamu iktisadi teşebbüslerince bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 17- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı, 28/12/2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı ve 10/1/2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

KİT’lerde kıdem ücreti

Madde 18- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kıdem ücretini düzenleyen 28 inci maddesinde yer alan “6” ibaresi “60 ayı tamamlama”, “11” ibaresi “120 ayı tamamlama”, “16” ibaresi “180 ayı tamamlama”, “21” ibaresi “240 ayı tamamlama” şeklinde uygulanır.

İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

Madde 19- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yer alan yardımcı hizmetler (YH) sınıfında yer alan  “İtfaiyeci” kadrosunun hizmet sınıfı “GİH” olarak uygulanır.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı personelin sosyal güvenlik işlemleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yürütülür.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması

Madde 20- (1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar

 I.          BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Seyahat kartı

Madde 21- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görev yapan personelden kadro unvanları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verilir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 22- (1) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

II.          EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Akademik jüri ücreti

Madde 23- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının, aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluşturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar toplu sözleşme metninin Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 24- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Ders dışı eğitim çalışmaları

Madde 25- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan,  Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 17 nci maddesinde yer alan “%5” sınırı, 1/9/2012 tarihinden itibaren “%6” olarak uygulanır.

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü

Madde 26- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik öngörülen sınırlamalar 1/9/2012 tarihinden itibaren uygulanmaz.

Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti

Madde 27- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 1/7/2012 tarihinden itibaren 10 uncu ve 16 ncı maddede öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.

 Rehber öğretmen ek ders ücreti

Madde 28- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

Madde 29-  (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti,  ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 30- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği

Madde 31- (1) 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “VI- Diğer Ödemeler” kısmının 2 nci maddesinde yer alan “600 Türk Lirası” ibaresi, “700 Türk Lirası” olarak uygulanır.

İLKSAN üyeliği

Madde 32- (1) Bu Kararın, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait kadrolara atanan ve 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından söz konusu maddede öngörülen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.

İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans

Madde 33- (1) İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına görevleriyle ilgili olarak muvakkat vazife ile görevlendirilmeleri ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa  göre  mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.

III.          SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Yiyecek yardımı

Madde 34-(1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi hükümleri, yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personel hakkında da uygulanır.

Performans puanı

Madde 35-(1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli görevlerinin yanında süreklilik arz edecek şekilde ambulans şoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına 10 puan daha ilave edilir.

Mesleki üst öğrenim

Madde 36- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri, hizmet yılları dikkate alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleşme ücreti esas alınarak ödenir.

Tabip dışı personelin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi

Madde 37- (1) 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının beşinci cümlesi hükmü uyarınca yapılacak ödemeler, tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.

Ek ödemelerin aylıklarla birlikte ödenmesi

Madde 38- (1) 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasının üçüncü paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeler her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 

112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi

Madde 39- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil) hakkında da uygulanır.

Nöbet ücreti

Madde 40- (1)  657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir.

Ek ödeme

Madde 41- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.

Vekalet durumunda ek ödeme

Madde 42- (1) 15/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer alan vekalet edilen kadroya ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği şartlara uygun olarak her hangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya ilişkin matrah esas alınır.

Fark ödemesi

Madde 43- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda döner sermaye bütçesinden ödenir.

Yönetici kadrolarına vekalet eden öğretmenler

Madde 44- (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının geçici 1 inci maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolarına vekaleten atanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkından yararlanmayanlara, söz konusu geçici 1 inci maddeye göre yapılan ek ders ücretinin ödenmesine devam olunur.

 

    IV.          BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

Koruyucu gıda yardımı

Madde 45- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün verici istasyonları, devamlılık stüdyoları ve haber müdürlüklerinde bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Kahvaltı yardımı

Madde 46- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün devamlılık stüdyolarında, Haber ve Spor Yayınları Dairesi ile Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında ve radyolarında saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah kahvaltısı verilir.

Büyükşehirlerde görev yapanlara toplu taşıma kartı verilmesi

Madde 47- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bulunup, büyükşehir belediyeleri sınırları içerisinde dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilir.

İlave ücret

Madde 48- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bulunan dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 20 TL ücret ödenir.

Giyim yardımı

Madde 49- (1) 1/1/2013tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden, Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

 V.          KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 Fazla çalışma ücreti

Madde 50- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kurumlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00’ten sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Kıyafet yardımı

Madde 51- (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara, hizmetin gereği olarak görev esnasında giymesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül ayında verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlarınca belirlenir.

Enformasyon memuru

Madde 52- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Enformasyon memuru” kadro unvanı “Turizm araştırmacısı” olarak uygulanır.

   VI.          BAYINDIRLIK, İNŞAAT VE KÖY HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

İLBANK A.Ş. personeline ilişkin YPK kararı

Madde 53- (1) İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü personelinin sözleşme ücretlerine ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı, bu Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yürürlüğe konulur.

Kadastro tazminatı

Madde 54- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara, 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak ve döner sermaye bütçesinden ödenmek üzere, fiilen çalıştıkları her gün için 170 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.

VII.          ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Havacılık tazminatına ilişkin YPK Kararı

Madde 55- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen havacılık tazminatına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı, bu Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yürürlüğe konulur.

Koruyucu gıda yardımı

Madde 56- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirleyici, boğucu ve insan sağlığını tehdit eden görevlerde bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Ücretsiz seyahat hakkı

Madde 57- (1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında görevli kamu görevlilerinin kendisi ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları için demiryollarında yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilir.

VIII.          TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi

Madde 58- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere verilir. Giyim ve donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Yangın tazminatı

Madde 59- (1) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara 1/7/2012 tarihinden itibaren her uçuş günü için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Fazla çalışma ücreti

Madde 60- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Toplu taşıma

Madde 61- (1) 1/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

 IX.          ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Koruyucu gıda yardımı

Madde 62- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Koruyucu giyim malzemesi

Madde 63- (1) 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurum ve kuruluşlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Fazla çalışma ücreti

Madde 64- (1) 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin “III- Fazla Çalışma Ücreti” kısmının “A.Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti” bölümünün 2/ı maddesinde yer alan “Hidroelektrik Santral Projelerinde” ibaresi, “Hidroelektrik Santral Projelerinde ve buna bağlı projelerde bilfiil” olarak uygulanır.

Ücretsiz okul servisi

Madde 65- (1) 1/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

X.  DİYANET VE VAKIF HİZMET KOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Fazla çalışma ücreti

Madde 66- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Musahhihlerin özel hizmet tazminatı

Madde 67 -         (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde musahhihler için dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan tazminat oranları 25 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

Kamu görevlilerinin geneline ve on hizmet koluna yönelik mali ve sosyal hakların belirlenmesine ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve toplantı tutanağı imzalanması üzerine; kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili toplantı tutanağı için Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanının, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili toplantı tutanakları için de Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetine dahil ilgili sendika temsilcilerinin başvurusu üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu;

a) Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Heyete dahil sendika temsilcilerinin başvurularında yer alan ve yukarıdaki maddelerde yer almayan uzlaşmazlığa ilişkin diğer hususların Hacı Bayram TONBUL, Av. Hüseyin Rahmi AKYÜZ, Önder KAHVECİ, Ali KILIÇ ve Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ’un karşı oyları ve oy çokluğuyla reddine,

b) Kararın 4, 5, 6 ve 13 üncü maddelerinin Hacı Bayram TONBUL, Av. Hüseyin Rahmi AKYÜZ, Önder KAHVECİ, Ali KILIÇ ve Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ’un karşı oyları ve oy çokluğuyla kabulüne,

c) Diğer maddelerin ise oy birliğiyle kabulüne,

 29/5/2012 tarihinde karar vermiştir.


 
Doç. Dr. Recai AKYEL
Sayıştay Başkanı
                               Başkan
 
 
Prof. Dr. Sedat MURAT
İst. Ü. İktisat Fakültesi Dekanı
Üye

 
 
 
 
Doç. Dr. Aydın BAŞBUĞ
Gazi Ü. İk. ve İd. Bil. Fakültesi
Üye

 
 
 
 
İlhan HATİPOĞLU
Maliye Bakanlığı Temsilcisi
Üye

 
 
 
 
Hacı Bayram TONBUL
MEMUR-SEN Temsilcisi
Üye

 
 
 
Erhan USTA
Kalkınma Bakanlığı Temsilcisi
Üye

 
 
 
Av. Hüseyin Rahmi AKYÜZ
MEMUR-SEN Temsilcisi
Üye

 
 
 
Burhanettin AKTAŞ
Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi
Üye

 
 
 
Önder KAHVECİ
TÜRKİYE KAMU-SEN Temsilcisi
Üye

 
 
 
Şaban TALAŞ
Devlet Personel Başkanlığı Temsilcisi
Üye

 
 
 
Ali KILIÇ
KESK Temsilcisi
Üye

 ALİ KILIÇ’IN KARŞI OY GEREKÇESİDİR.

 

I-                 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun çalışma biçimine ilişkin açıklama:

Hakem Kurulu, yetkili sendikalar ile Memur Sen, T. Kamu Sen ve KESK temsilcilerini dinledikten sonra, 21 Mayıs 2012 günü düzenlenen anlaşmazlık tutanaklarında anlaşılamadığı belirtilen sendika ve konfederasyonların 24 Nisan 2012 günü Devlet Personel Başkanlığı’na bildirdiği talepleri ile ilgili tek tek değerlendirmede bulunmamıştır. Dolayısı ile toplu sözleşme görüşmelerinde uygulanan usul hatalıdır. Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda düzenlenen tutanakta üzerinde uzlaşılan ve uzlaşılamayan hususların ayrı ayrı ve taleplerin tek tek belirtilmesi gerekirdi. Ancak 21 Mayıs 2012 günlü toplu sözleşme görüşmeleri sonucunu düzenleyen tutanaklara baktığımızda üzerinde uzlaşılamayan konuların belirtilmediği, sadece sendika ve konfederasyonların diğer TİS önerileri olduğu şeklinde bir ibareye yer verilmiştir. Tutanak böyle düzenlendiğine göre Hakem Kurulu’nun sendika ve konfederasyonların 24 Nisan 2012 günü Devlet Personel Başkanlığı’na bildirdiği TİS önerilerinde yer alan ve üzerinde uzlaşılamayan konuların hepsini ayrı ayrı değerlendirip, oylaması gerekirdi. Bu yönteme başvurulmamış olması esası etkileyen önemli bir usul eksikliğidir.

4688 sayılı Kanunun, Anayasanın 90. Maddesine göre Türkiye tarafından onaylanarak yürürlüğe konulan uluslar arası sözleşmelere rağmen grev hakkı düzenlemesi olmadan değiştirilmesi yetersiz olup, toplu sözleşme hakkının kullanılmasında grev hakkının olmazsa olmaz olduğu yaşanan pratik süreç ile kanıtlanmıştır. Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine greve başvurulmaksızın doğrudan doğruya zorunlu olarak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvurulması ve bu kurul kararlarının da bağlayıcı olması sistemin işleyişinde emekçilerin aleyhine bir sonuç doğurmuştur. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinden başkan dâhil 7 kişinin Bakanlar Kurulu tarafından atanması kurul kararlarının sonucunun kamu emekçileri lehine olamayacağının da kanıtı olmuştur.

II-               Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda görüşülen genel konularla ilgili alınan kararın 4, 5, 6. Maddeleri ile ilgili karşı oy gerekçem:

1-                   Kurul kararının 4. ve 5. Maddeleri ile kamu emekçilerinin beklentilerine uygunmaaş artışı yapılmamıştır. Kamu emekçilerinin insanca yaşayacak bir ücrete kavuşabilmesi için en az aylık alan kamu emekçisinin aylığının 2.145.-TL’ye yükseltilmesi gerekmektedir. TÜİK tarafından 425 mal ve hizmetin fiyatının takibi ile oluşturulan TÜFE ve ÜFE rakamları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamu emekçilerini ve bir bütün olarak geniş kesimleri birebir ilgilendiren mal ve hizmet sayısı 90 civarındadır. Dolayısı ile bu 90 kalemin fiyatları üzerinden bir enflasyon hesaplaması yapıldığında gerçek enflasyon rakamları ortaya çıkacak ve son 10 yıldaki ücret kayıpları anlaşılacaktır. Bu bakımdan TÜRK-İŞ’in Mayıs 2012 itibarı ile 4 kişilik bir aile için belirlemiş olduğu 3.014.-TL’lik yoksulluk sınırının dikkate alınması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı verilerine göre ortalama memur maaşı 1.894.-TL olarak açıklanmış olup, yoksulluk sınırının çok altındadır. Daha çok parametreden bahsedilebilir. Ancak anlaşılan o ki siyasal iktidar bütçe tercihlerini yaparken, kamu emekçilerinden yana bir tercih kullanmamaktadır. Neo liberal politikalar ekseninde hazırlanan bütçe gayrı safi milli hâsıla ile kıyaslandığında kamu emekçilerine ayrılan payın giderek azaldığı görülmektedir. Özelleştirmeler yolu ile kamu yatırımı ve kamu istihdamı daraltılmakta, buna paralel olarak da kamu emekçilerinin gayri safi milli hâsıla içindeki payı giderek düşmektedir. Bütün bunlara dur demek ve kamu emekçilerinin hak ettiği ücreti alabilmesi amacı ile en az aylık alan kamu emekçisinin ücretinin 2.145.-TL’ye yükseltilerek %30’luk ücret artışının sağlanması, bu sağlandığı takdirde 2013 yılı içinde ücrette reel kayıp yaşanmayacak şekilde bir artış öngörülmelidir. Kamu emekçilerine verilecek maaş zamlarının bütçeye ek yük getireceği ve böylece borçlanmaya veya ek vergiler getireceği söylemi gerçekçi değildir. Kamu emekçilerine ve emeklilerine verilecek tüm maaş artışları ekonomide verimliliği artıracak, bu ücretler iç piyasada harcanacağından ötürü ekonomi canlanacak ve vergi gelirleri doğrudan doğruya artacaktır. Böylece verilen maş artışları tekrar bütçeye gelir olarak geri dönecektir. Bu basit ekonomi kuralını bile anlamak istemeyen siyasal iktidarın tercihinin emekçiden yana olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu gerekçelerle Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2012 yılı için maaş artışlarına %4+%4,  2013 yılı için %3+%3 zam oranını yetersiz bulduğumdan katılmıyorum.

2-                   Kurul kararının 6. Maddesi ile enflasyon farkının dönem sonunda yansıtılması ile kamu emekçileri bir kez daha mağdur edilmiş olacaktır. Yapılması gereken ise enflasyon farkının gerçekleştiği ayda maaşlara yansıtılmasını içerecek bir karar alınması idi. Bu gerekçe ile kurul kararına katılmıyorum.

III-              Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda görüşülen genel konularla ilgili alınan kararın 13. Maddesi ile ilgili karşı oy gerekçem

1-               Kurul kararının 13. Maddesinde, Müze Araştırmacısı, Arşivci, Folklor Araştırmacısı, Kütüphaneci, Kitap Patologu ve Sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan personelin özel hizmet tazminatının zam ve tazminat kararnamesinin 2 sayılı özel hizmet tazminatının cetvelinin (E)Teknik hizmetler bölümünün 1 inci sırasının (d) bendine göre özel hizmet tazminatının ödenmesi öngörülmüştür. Oysa bir üst bend olan ( c ) bendine göre ödeme yapılması gerekmektedir. Çünkü Kültür Ve Turizm Bakanlığı Personel Daire Başkanlığının 11 Temmuz 2011 tarih ve 146578 sayılı, Maliye Bakanlığı Ve Devlet Personel Başkanlığına hitaben yazdığı yazıda Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacı, Kütüphaneci Ve Kitap Patolog unvanlarında özel hizmet tazminatını 2 sayılı cetvelinin    ( E ) bölümünün 1 inci sırasının (c) bendine göre alması gerektiği gerekçeleriyle ifade edilmiştir. Buna rağmen, Maliye Bakanlığı genellikle 2 yıllık ön lisans mezunlarına ödenen ve emsali arkeologdan düşük olan (d) bendine göre özel hizmet tazminatı verilmesini toplu sözleşmelerde önermiştir. Bu durum hakkaniyete uygun değildir. Hepsi lisans mezunu olan ve mesleki teknik öğrenim gören bu gurubun tıpkı Arkeolog, İstatistikçi gibi aynı oran üzerinden eşitlik gereği özel hizmet tazminatı alması gerekmektedir. Bu madde görüşülürken diğer hizmet kollarındaki sendikaların Maliye Bakanlığı’nın önerisini imzaladığı, ancak Kültür Sanat hizmet kolunda anlaşma olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu çelişik durumun giderilerek bu hizmet kolunda bu taleple ilgili karar alınması gerekirdi. Hakem kurulunun bu talebi kabul etmemesi adalete ve hakkaniyete aykırıdır. Bu nedenle kurul kararına katılmıyorum.

IV-              Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda kabul edilmeyen genel konuları ilgilendiren diğer talepler ile ilgili karşı oy gerekçem:

1.               KESK temsilcisi tarafından talep edilen kamu kesiminde çalıştırılan ve güvencesizler olarak tarif edilen 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personel, 4/C maddesine göre çalıştırılan geçici personel, 86. maddesine göre çalıştırılan vekil personel, 36. maddesine göre hizmet alımı yolu ile çalıştırılan taşeron işçiler ve özel yasalarına göre çalıştırılan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınarak güvenceli istihdam biçimine kavuşturulması gerekmektedir. Çalışma hakkının gereği olarak güvenceli çalıştırılması gereken personelin güvencesiz çalıştırılmaya devam ettirilmesi ayrıca ağır bir hukuk ihlalidir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun bu öneriyi reddetmesine karşı olduğumu belirtmek isterim.

2.               AKP iktidarı döneminde kamu emekçilerinin aylığı arttırılmayıp, aylıklara ilişkin hükümlerin uygulanmadığı ek ödeme adı altında ilave ödemeler getirilmiştir. Son olarak bu ödemeler 666 sayılı KHK ile düzenlenmiş ve yeni adaletsizlikler yaratılmıştır. Konfederasyonların ek ödemelerin yeniden düzenlenerek adaletsizliğin giderilmesi talebinin karşılanması gerekirdi. Ayrıca çalışırken alınan tüm ücretlerin emekliliğe yansıtılması gerekmektedir. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması talebi hem SGK’nın daha fazla prim tahsil etmesini sağlayacak hem de emekli yaşı gelenlerin emekli olması ile işsizlere yeni istihdam alanları açılmış olacaktır. Çalışırken ek ödeme ile birlikte alınan ücretin emekli olunduğunda yaklaşık yarıya kadar düşmesi (bazı meslek gruplarında 1/4’e kadar düşmektedir) açık bir adaletsizliktir. KGHK’nun bu öneriyi kabul etmesi gerekirdi.

3.               Konfederasyonların gelir vergisi diliminin en az 5 puan indirilmesi ya da ücretlilerin gelir vergisi artışından etkilenmemesi talebi oldukça makul ve yerinde bir taleptir. Maaşlara yapılan %4’lük ücret artışı Mayıs ayından itibaren gelir vergisi diliminin yükseltilmesi ile birlikte devlet tarafından geri alınmakta, yılsonuna gelindiğinde maaşa sanki hiç zam yapılmamış duruma düşülmektedir. Yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için kamu emekçilerinin maaşlarının gelir vergisi dilimi artışından hiçbir şekilde etkilenmemesini sağlayacak bir düzenleme yapılması gerekmektedir.KGHK’nun bu öneriyi kabul etmesi gerekirdi.

4.               KESK temsilcisi tarafından açıkça dile getirilen diğer bir konu ise kadın kamu emekçilerine pozitif ayrımcılık yapılmasıdır. Bunun için de görevde yükselme eğitimlerinde ve unvan değişikliği sınavlarında kadın kamu emekçilerine daha fazla kontenjan ayrılmalı ve onlara öncelik tanınmalıdır. Kamu emekçilerinin çocukları için ücretsiz ortak bebek bakım üniteleri ve kreşler açılmalıdır.Ayrıca yönetici konumundaki kadın kamu emekçisi sayısının giderek düşmesine karşı da tedbir alınmalıdır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun bu konuda herhangi bir karar almamış olması siyasal iktidarın erkek egemen bakış açısını yansıtmaktadır

5.               KESK temsilcisi tarafından dile getirilen diğer bir husus ise sendikal hakların kullanılmasında kamu işveren vekillerinin yani idarecilerin tarafsız davranmasını sağlayacak kesin kuralların konulması olmuştur. Toplu sözleşme görüşmelerini yürüten sendikaların sendikal faaliyetlerini yürütmesinde ayrımcılığa maruz kalmaları kabul edilemez. Bu hususta Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun uygulanması gereken kesin bir ilke kararı alması gerekirdi.

6.               Konfederasyonların diğer taleplerinin tek tek görüşülüp değerlendirilip, değerlendirme sonucuna göre oylanması gerekirdi. Zaman darlığı gerekçe gösterilerek diğer konuların görüşülememiş olması kurulun kendini sınırlandırması sonucunu doğurmuştur. Bu yöntem yanlıştır. Bir daha başvurulmaması gerekir.

V.               Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda kabul edilmeyen KESK’e bağlı Kültür Sanat Sen’in talepleri ve diğer hizmet kolları talepleriyle ilgili karşı oy gerekçem:

1.               Anlaşmazlık tutanağında yer verilmeyen ve Kamu İşveren Heyetinin Kültür Sanat Sen’in teklifine olumlu cevap vermediği hizmet koluna ilişkin en önemli taleplerinden birisi de, 657 sayılı kanunun ek geçici 16. Maddesi kapsamındaki orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkârları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçılarının yani idari sözleşmeli sanatçıların ücretlerinin genel ücret artışından ayrı olarak %20 oranında arttırılmasını talep etmekteydi. 657 sayılı kanunun ek geçici 12 ile 16 maddeleri arasında düzenlenen sanatçıların taban ve tavan ücret skalasına hiçbir zaman uyulmamıştır. 1987 yılından beri devam eden bu sorunun çözülmesinde toplu sözleşme bir şans olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak Kamu İşveren Heyeti bu haklı talebi kabul etmemiştir. KGHK’nun bu talebi kabul etmesi gerekirdi.

2.               Anlaşmazlık tutanağında yer verilmeyen ve Kamu İşveren Heyetinin sendikanın teklifine olumlu cevap vermediği hizmet koluna ilişkin olarak; Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Kitap Pataloğu ve Folklor Araştırmacılarının ek göstergelerinin 3600‘e yükseltilmesini talep etmekteydi. Geçen dönem TBMM Genel Kurul gündeminde bekleyen ve görüşülemeden kadük olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısının ( esas sıra sayısı 1/810) içerisinde bu gurup için ek göstergenin 3600 puan olması kabul edilmişti. Maliye Bakanlığının olumlu görüşünü alarak genel kurula gelen bir kanun tasarındaki düzenlemeye toplu sözleşme masasında karşı çıkılması anlaşılmaz bir tutumdur. İlgili bakanlığın kabul ettiği bir talebin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından da kabul edilmesi gerekirdi.

3.               Anlaşmazlık tutanağında yer verilmeyen ve Kamu İşveren Heyetinin sendikanın teklifini olumlu kabul edip, bu hususu Maliye Bakanlığı’nın harcırah kanunuyla ilgili bir değişiklik çalışmasında düzelteceğini belirttiği hizmet koluna ilişkin olarak; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra koro ve topluluk müdürlüklerine bağlı olarak çalışan tüm personelin harcırah kanununun 33. Maddesinin C fıkrası hükmünden yararlanması gerekmektedir. 6245 sayılı kanunun 33/C fıkrasında hizmet kolunda bulunan bazı kurumların ismi geçmediğinden ötürü burada görev yapan personele harcırah verilememektedir. Bu durum açıkça hakkaniyete ve eşitliğe aykırıdır. Tamamen Toplu Sözleşme kapsamında çözülebilecek bir konunun kabul edilmemesi anlaşılır değildir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun bu talebi kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim.

4.               Anlaşmazlık tutanağında yer verilmeyen ve Kamu İşveren Heyetinin danışma kurulunda görüşülerek çözümlenmesini belirttiği ve bir başka tutanakta yer alan hizmet koluna ilişkin olarak 2182 sayılı kanun veya 458 sayılı KHK hükümlerinden yararlanamayan personele, 657 sayılı kanunun 37 ve 64 üncü maddelerinden yargı kararıyla yararlananlar dışında kalan tüm idari sözleşmeli sanatkârlar ile ek geçici 12. Maddenin (D) fıkrası kapsamında değerlendirilen idari sözleşmeli personele keseneğe esas intibaklarında derece ve kademe verilmesi gerekmektedir. Bu konuda dava açan ilgili herkes açtığı davayı kazanmaktadır. Sendika, Danıştay kararlarıyla kazanılmış hak olan bu hususun benzer durumda olanlara uygulanmasını talep etmiştir. Böylece yeni davaların açılmasına gerek kalmayacaktır. Kamu İşveren Heyetinin doğrudan doğruya mali ve sosyal hakları ilgilendiren bu hususta talebi kabul etmemesi hakkaniyete ve adalette aykırıdır. Bu nedenle Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun bu talebi kabul etmesi gerektiği kanaatindeyim.

5.               Anlaşmazlık tutanağında yer verilmeyen ve Kamu İşveren Heyetinin danışma kurulunda görüşülerek çözümlenmesini belirttiği ve bir başka tutanakta yer alan hizmet koluna ilişkin olarak; 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ıncı maddesinde yer alan ek gösterge düzenlemesinin sanat ve sahne uygulatıcıları pozisyonunda değerlendirilen idari sözleşmeli personele de uygulanmasını talep etmekteydi. 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 maddesinde, “Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, sanatkâr, sanatçı öğretmenler ile devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz.” hükmü bulunmaktadır. Bu hususla ilgili olarak dava açanlar açtıkları davayı kazanmaktadırlar. Yargı kararıyla kazanılmış bir hakkın aynı durumda olan ve dava açmamış kişilere uygulanması adalet ve hakkaniyet gereğidir. Bu talep doğrudan doğruya mali hakları ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu talebin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

6.               Anlaşmazlık tutanağında yer verilmeyen ve Kamu İşveren Heyetinin danışma kurulunda görüşülerek çözümlenmesini belirttiği ve bir başka tutanakta yer alan hizmet koluna ilişkin olarak mesleki yaşı sınırlı olan İdari Sözleşmeli Bale ve Dans sanatçılarına fiili hizmet süresi zammının yılda 120 gün olarak verilmesini talep etmekteydi. Mesleki olarak orta yaşa kadar (35-40) çalışabilen bale ve dans sanatçıların yıpranması karşısında fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları gerekmektedir. Kamu İşveren Heyeti bu talebi makul karşılamış ancak danışma kurulunda görüşülerek sonuçlandırılabileceğini belirtmiştir. Talep konusu doğrudan doğruya mali ve sosyal hakkı ilgilendirdiğinden ötürü bu talebin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

7.               Misafir sanatçı olarak tabir edilen süreli sözleşmeli sanatçıların sendika üyeliğinin son yasa değişikliğinden sonra kabul edilmesi gerekirdi. Bu talebin kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kurulun bu talebi değerlendirmemesi sendikal hakların kullanılmasında gösterdiği duyarsızlığı ortaya koymuştur.

8.               Kurul kararının 20. Maddesinde düzenlenen hususun Kültür Sanat hizmet kolunu kapsamaması açıkça bir ayrımcılıktır. Sendika temsilcisinin disiplin kurulunda yer alması ile ilgili Kültür Sanat hizmet kolunda bulunan ve özel yasalarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle sendika temsilcisinin çağrılmadığı kurumların da kurul kararına dâhil edilerek Yükseköğretim kurumları ile birlikte düzenleme yapılması gerekirken, eksik düzenleme yapılması kurul çalışmalarının yeterli ciddiyetten uzak olduğunu da göstermiştir. Bu ayrımcılığın düzeltilmesi için Devlet Personel Başkanlığının en kısa zamanda gerekli görüşleri vermesi gerektiği kanaatindeyim. Bu gerekçe ile 20. Maddeye açıklık getirilmesi gerektiğini belirtmek isterim.

9.               Hizmet kollarının kabul edilmeyen diğer taleplerinin görüşülüp kabul edilmesi gerektiğini belirtmek isterim.

 29.05.2012

       Ali KILIÇ

KESK Temsilcisi

         ÜYE

Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım