4-C'Lİ ÇALIŞANLARIN AİLE YARDIMI ALABİLMESİ İÇİN KURUMLARINA VERECEKLERİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE ÖRNEK DAVA KARARIDIR.


İŞİ                                          :

ÜNVANI                                    :

ADI SOYADI                              :

MEMLEKETİ                               :

DOĞUM YILI VE YERİ                   :

İŞE BAŞLAMA TARİHİ                  :

TC                                          :

ÖZÜ                                 : 657 Sayılı Kanunun 4/Cmaddesi uyarınca çalışmam sırasında tarafıma ödenmeyen aile yardımı ödeneğininödenmesi istemidir.

 

……………. MÜDÜRLÜĞÜ’NE (Çalışılan Kurum Yazılacak)

 

Kurumunuzda………tarihinden itibaren………...işinde 657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi uyarınca çalışma yapmaktayım.

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 118.Maddesi ile 375 Sayılı KHK’ye eklenen Ek Madde 8’de:

“EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleriya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, devlet memurlarına verilen  aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” hükmü yer almaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen personel günün belli saatlerinde ya da yılın belli zamanlarında kısmi zamanlı veya mevsimlik çalışan işçiler değildir. 6111 sayılı yasa ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen Ek Madde: 8’in amacı da esasen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi uyarınca istihdam edilen personelin de sosyal yardımlardan yararlandırılmasını sağlamaktadır.

Konuya ilişkin İzmir 1.İdare Mahkemesinin 2012/763 Esas, 2013/55 karar sayılı kararı da dikkate alınarak tarafıma aile yardımı ödemesi yapılması için gereğini arz ederim.

 

 

Başvurucu Ad-Soyad

                                    İmza

T. C.

İZMİR

1. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2012/763

KARAR NO : 2013/55

 

DAVACI : İKBAL KAYMAZ TEMSİLEN

                   SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI  SES

[VEKİLİ] :AV. HASAN HÜSEYİN EVİN

1710 Sk. No:11 K:2 Karşıyaka/İZMİR

DAVALI : DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

[VEKİLİ] : AV. SERAP EKERCAN

Cumhuriyet Bulv. No:144 Alsancak/İZMİR

DAVANINÖZETİ : Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında görev yapan davacının aile yardımından yararlandırılması istemiyle yaptığı 07.02.2012 günlü başvurunun reddine dair 16.02.2012 günlü ve 374 sayılı işlemin; davacının yılın 11 ayı tam süreli olarak çalıştığı, kalan 1 aylık kısımda ise izinli sayıldığı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8.maddesi uyarınca aile yardımından yararlandırılması gerektiği iddialarıyla iptali ile yoksun kaldığı maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının geçici personel olduğu,375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8. maddesinden yararlanmak için sözleşmeli personel olunması gerektiği, işlemin mevzuata uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir 1. İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılıYasa'nın 4/C maddesi kapsamında görev yapan davacının, aile yardımından yararlandırılması istemiyle yaptığı 07.02.2012 günlü başvurunun reddine dair 16.02.2012 günlü ve 374 sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte davalı idarece ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "İstihdam Şekilleri" başlıklı 4. maddesinde,kamu hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilereliyle yürütüleceği hükme bağlanmış olup, bu maddenin C bendinde, "Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir." şeklinde tanımlanmış,17. maddesinde, "Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler." hükmü yer almıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6111 sayılı Yasanın 118. maddesi ile eklenen Ek 8.maddesinde ise; “Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği,herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin bir arada değerlendirilmesinden ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar dışındaki sözleşmeli personelin aile yardımı ödeneğinden yararlandırılması gerekmekte olup, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında yapılan hizmet sözleşmesi uyarınca istihdam edilenlerin Yasanın yukarıda anılan istisna hali kapsamına girmedikleri, bunların çalışmalarının yılın 11 ayında tam gün olarak devam ettiği ve uygulamada 1 aylık izin sonrasında tekrar sözleşme yapılarak çalışmalarının süreklilik arz ettiği, bu şekilde 657 sayılı Yasanın 4/C maddesi kapsamında istihdam edilenlerin de aile yardımı ödeneğinden yararlandırılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının davalı idareyle yaptığı hizmet sözleşmesi uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi kapsamında görev yaptığı, aile yardımından yararlandırılması istemiyle yaptığı 07.02.2012 günlü başvurunun ise geçici personel olduğu gerekçesiyle 16.02.2012 günlü ve 374 sayılı işlemle reddedildiği, anılan işlemin iptali ve bu nedenle yoksun kaldığı maddi kayıplarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda,davacının idareye yaptığı hizmet sözleşmesi kapsamında görev yaptığı, herhangi bir ad altında aile yardımı ödeneğinden yararlanmadığı, çalışmasının süreklilik arz ettiği, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışmasının söz konusu olmadığı, bütün bu hususlar dikkate alındığında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6111 sayılı Yasanın 118.maddesi ile eklenen Ek 8. maddesi uyarınca aile yardımı ödeneğinden yararlandırılması gerektiğinden, bu konudaki isteminin reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Davalı idarece davacının sözleşmeli değil geçici personel olduğu ileri sürülmekte isede yukarıda yer alan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 8. maddesinde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar dışında idareyle yapılan sözleşme uyarınca 657 sayılı Yasanın 4/Bveya 4/C maddesi uyarınca istihdam edilmiş olunması bakımından herhangi bir sınırlama getirilmemiş olup, davalı idarenin bu yöndeki iddiası yerinde görülmemiştir.

Hukuka aykırı olan işlem nedeniyle davacının başvuruda bulunduğu 08.02.2012 tarihinden itibaren uğradığı maddi kayıplarının aynı tarihten başlamak üzere her ay ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kabulüne, idareye başvurduğu 08.02.2012 tarihinden itibaren uğradığı maddi kayıplarının aynı tarihten başlamak üzere ve her ay ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 82,60.-TL yargılama gideri ile kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre duruşmasız davalar için belirlenen 660,00.-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen otuz gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 15/01/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

MUSTAFA KEMAL ÖNDER

33634

Üye

CELAL CAHİT AYGÜL

38454

Üye

SAİT ŞAHİN

37847

 

YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvurma Harcı :

21,15 TL

 

 

    Karar Harcı   :   

21,15 TL

 

 

                [Vekalet][ ][Harcı]:

    3,30 TL

 

 

          Posta Gideri :

    37,00 TL

 

 

TOPLAM :

             82,60 TL

 


Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım