SEYYAR GÖREV TAZMİNATINDA YENİ DÜZENLEME


Sendikamızında Maliye Bakanlığı ve GTHB TAGEM Genel Müdürlüğü nezdinde yazışmalarla takip ettiği Seyyar Görev Tazminatı ile ilgili Maliye Bakanlığı tarafından Harcırah Kanunu Genel Tebliği 27 Kasım 2014 Perşembe günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HarcırahKanunu Genel Tebliği aşağıdadır.27Kasım 2014 PERŞEMBE                            ResmiGazete                     Sayı : 29188

TEBLİĞ

MaliyeBakanlığından: HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 39)

Bilindiği üzere 6360 sayılı"On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile BazıKanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"ile Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin,Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van il belediyeleri, sınırları ilmülki sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesine dönüştürülmüş, Adana,Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir,Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun illerindeki büyükşehirbelediyelerinin sınırları da il mülki sınırı haline getirilmiştir. Söz konusuKanun ile tüm büyükşehir belediyelerinde belediye sınırının il mülki sınırıhaline getirilmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun uygulanması açısındanmemuriyet mahalli tanımının büyükşehir belediyelerinde farklı bir şekildetanımlanması gereğini ortaya çıkarmış olup, uygulamada ortaya çıkabilecektereddütlerin giderilebilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıylaaşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

6245 sayılı HarcırahKanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan"memuriyet mahalli" tanımı 11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılıResmi Gazete'de yayımlanan 6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların YenidenYapılandırılmasına Dair Kanun"un 89 uncu maddesi ile;

"Memur ve hizmetlininasıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediyesınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikteyerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunupbelediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerdeise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevliolduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan veyerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırlarıdışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamıniteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilipgelinebilen yerleri,"

şeklinde değiştirilmiş, 144üncü maddesinin (b) fıkrası ile 6245 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesiyürürlükten kaldırılmış ve 145 inci maddesinin (e) fıkrasında da maddenin31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğihüküm altına alınmıştır.

Yapılan düzenleme ilebüyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski uygulamanın devamısağlanmış, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde görev yapan memur vehizmetliler için yeni bir memuriyet mahalli tanımı yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme ilebüyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla;

1. Memur ve hizmetlininasıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içindekalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler,

2. İlçe belediye sınırlarıdışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamıniteliğindeki mahaller,

3. Kurumlarınca sağlanantaşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,

memuriyet mahalli olarakbelirlenmiştir.

Böylece büyükşehir olanillerde; ilçe sınırları içinde ilçe belediye merkezi ile yerleşim özellikleribakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilmiş,aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri itibarıylabütünlük arz etmeyen yerler ise memuriyet mahalli dışı kabul edilerek harcırahödenmesi imkanı getirilmiş, ayrıca ilçe belediyelerinin yerleşim yerlerininbirbirlerine yakınlaşması hatta birbirleri ile sınır oluşturacak şekilde iç içegirmesi nedeniyle ilçe sınırları dışına çıkmakla birlikte birinci fıkradabelirtilen yerler ile bütünlük arz eden ve aralarında yerleşim özellikleribakımından ayrım bulunmayan yerler de memuriyet mahalli olarak kabuledilmiştir.

Bu nedenle; 30/3/2014tarihinden sonra yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak, idarelerce yerleşimözellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile bu yerlerin devamıniteliğinde olan yerlerin belirlenmesinde; yerleşim özellikleri bakımındankonut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapılarıntopluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığıaralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devamettiği yerlerin dikkate alınması ayrıca bu yerlerin dışında kalmakla birliktekurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ileulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerlerin de memuriyet mahalliolarak belirlenmesi gerekmektedir.

Buna göre idareler harcırahverilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulamaörneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalardoğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o ilgenelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardanyol gösterici mahiyette görüş alacaklardır.

Tebliğ olunur.

UYGULAMA ÖRNEKLERİ:

A) Farklı ilçeler arasındagörevlendirme yapılması:

Örnek 1. Ankara'nın Çankayaİlçesinin İlker Mahallesinde görev yapan memura; Yenimahalle İlçesinin OstimMahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleribakımından İlker mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamıniteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurunyerleşim özellikleri bakımından İlker Mahallesi ile bütünlük arz etmeyenYenimahalle İlçesinin Karacakaya Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesihalinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 2. Adana'nın Seyhanİlçesinin Yeşiloba Mahallesinde görev yapan memura; Sarıçam İlçesinin BalcalıMahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleribakımından Yeşiloba mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamıniteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurunyerleşim özellikleri bakımından Yeşiloba Mahallesi ile bütünlük arz etmeyenSarıçam İlçesinin Kılıçlı Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde iseharcırah ödenmesi,

Örnek 3. İstanbul'un Tuzlaİlçesinin Yayla Mahallesinde görev yapan memura; Başakşehir İlçesininAltınşehir, Başak Mahallelerinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerinyerleşim özellikleri bakımından Yayla mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve buyerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynımemurun yerleşim özellikleri bakımından Yayla Mahallesi ile bütünlük arzetmeyen Başakşehir İlçesinin Şamlar Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesihalinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 4. Balıkesir'inAltıeylül İlçesinin Bahçelievler Mahallesinde görev yapan memura; Karesiİlçesinin Paşaalanı Mahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerinyerleşim özellikleri bakımından Bahçelievler Mahallesi ile bütünlük arz etmesive bu yerin devamı niteliğinde olması nedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi,aynı memurun yerleşim özellikleri bakımından Bahçelievler Mahallesi ilebütünlük arz etmeyen Karesi İlçesinin Kocaavşar Mahallesinde bir yerdegörevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 5. Samsun'un İlkadımİlçesinin Kale Mahallesinde görev yapan memura; Canik İlçesinin Gazi Mahallesindebir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin yerleşim özellikleri bakımındanKale Mahallesi ile bütünlük arz etmesi ve bu yerin devamı niteliğinde olmasınedeniyle kendisine harcırah ödenmemesi, aynı memurun yerleşim özellikleribakımından Kale Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen Canik İlçesinin GökçepınarMahallesinde bir yerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

B) Aynı ilçe içerisindegörevlendirme yapılması:

Örnek 1. Ankara'nınAltındağ İlçesinin Aydınlıkevler Mahallesinde görev yapan memura; yine Altındağİlçesinde Siteler, Karapürçek gibi yerleşim özellikleri bakımındanAydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesihalinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyleharcırah ödenmemesi, aynı memurun Kavaklı, Peçenek gibi yerleşim özellikleribakımından Aydınlıkevler Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerdegörevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 2. Adana'nın Pozantıİlçesinin Cumhuriyet Mahallesinde görev yapan memura; yine Pozantı İlçesindeİstiklal, Kurtuluş, Gökbez gibi yerleşim özellikleri bakımından CumhuriyetMahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerinmemuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi,aynı memurun Alpu, Fındıklı gibi yerleşim özellikleri bakımından CumhuriyetMahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde iseharcırah ödenmesi,

Örnek 3. İstanbul'un Beykozİlçesinin Kanlıca Mahallesinde görev yapan memura; yine Beykoz İlçesindeGümüşsuyu, Yalıköy gibi yerleşim özellikleri bakımından Kanlıca Mahallesi ilebütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyetmahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurunPoyraz, Göllü, Paşamandıra gibi yerleşim özellikleri bakımından KanlıcaMahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde iseharcırah ödenmesi,

Örnek 4. Balıkesir'inAltıeylül İlçesinin Gümüşçeşme Mahallesinde görev yapan memura; yine Altıeylülİlçesinde Gaziosmanpaşa gibi yerleşim özellikleri bakımından GümüşçeşmeMahallesi ile bütünlük arz eden bir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerinmemuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi,aynı memurun Pamukçu, Selimiye gibi yerleşim özellikleri bakımından GümüşçeşmeMahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerde görevlendirilmesi halinde iseharcırah ödenmesi,

Örnek 5. Samsun'un Alaçamİlçesinin Yenicami Mahallesinde görev yapan memura; yine Alaçam İlçesinde Çeşmegibi yerleşim özellikleri bakımından Yenicami Mahallesi ile bütünlük arz edenbir yerde görevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamıiçerisinde kalması nedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Soğukçam gibiyerleşim özellikleri bakımından Yenicami Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen biryerde görevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,

Örnek 6. Mardin'in OnüçmartMahallesinde görev yapan memura; Artuklu İlçesinde Yalım gibi yerleşimözellikleri bakımından Onüçmart Mahallesi ile bütünlük arz eden bir yerdegörevlendirilmesi halinde bu yerin memuriyet mahalli kapsamı içerisinde kalmasınedeniyle harcırah ödenmemesi, aynı memurun Gökçe gibi yerleşim özellikleribakımından Onüçmart Mahallesi ile bütünlük arz etmeyen bir yerdegörevlendirilmesi halinde ise harcırah ödenmesi,


Facebook'ta Paylaş

Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım