TAR-GEL PROJESİNİN KAZANIMLARI VE GELECEĞİ ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRME RAPORU(26-28 Kasım 2014-ANTALYA)


TAR-GEL PROJESİNİN KAZANIMLARI VE GELECEĞİ ÇALIŞTAYIDEĞERLENDİRME RAPORU

(26-28 Kasım 2014-ANTALYA)

 

Bakanlıktarafından düzenlenen “Targel Projesinin kazanımları ve Geleceği” konuluÇalıştay Seri Toplantılarının ilk etabı 26–28 Kasım 2014 günü Antalya ilindedüzenlendi. İlk toplantıda 21 ili temsil eden proje çalışanlarından yaklaşık300 kişi ve katılımcı illerin Koordinasyon Şube Müdürlerinin katılımı ilegerçekleştirilmiştir.

SendikamızMuğla Şube Başkanı Bahadır Tamer ve Şube Hukuk Sekreteri Özkan Aydemir tarafından sözkonusu çalıştay’a 27 Kasım Perşembe günü sendikamızın Genel Merkezini temsilenkatılım sağlandı. Saat 12:00 ile 23:00 arasında toplantıya katılan bütün targelpersoneli ile birebir görüşmeler yapılarak TARGEL ile ilgili sendikamızıngörüşlerini içeren 300 bildiri dağıtıldı. TARGEL personelinin talebi ve ısrarıüzerine saat 20:00 ile 22:30 arasında salon toplantısı düzenlendi.

İlMüdürlüklerine gönderilen 03.11.2014 tarihli yazı ile Targel Projesiningeleceği üzerine çalıştay planlandığı ifade edilmiş ve görüş alışverişindebulunmak üzere proje dahilinde her ilçeyi temsilen 1’er proje çalışanı veKoordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürleri toplantıya çağrılmıştı. Ancaktoplantıda katılan Targel personeli Tarımsal yayım vb konularda ayrı bir eğitimetabi tutularak kendi geleceklerini belirleyen görüşmelerin dışına itilmiştir. Targelprojesinin geleceğine dair çalışma, TARGEL personeli yerine, Koordinasyon şubemüdürleri ve Bakanlık personeli arasında ayrı bir salonda gerçekleştirilmiştir.Bakanlıkça Targel projesi üzerinde yapılması muhtemel değişiklikler konusundaproje çalışanlarının tespit ve düşüncelerine başvurulmamıştır.

Bakanlıkfiilen işlevsiz kalmış Targel projesini; hazırladığı taslak değişiklikler ile revizeetmeye çalışmaktadır. Taslak henüz netleşmemiş olsa da edinilen bilgilerdoğrultusunda öngörülen değişikliklere göre;

 

1-) Tar-Gelpersoneli merkeze çekilecek

2-) Tayinhakları konusunda kısmi düzenleme yapılacak

3-) 3+2 olarakisimlendirilen formülle çalışmalar merkezden yönlendirilecek

4-) Köymerkezli çalışmalar yerine Çiftçi bazlı grup çalışmaları yapılacak

5-) Çalışmalarbelirlenecek bir koordinatör tarafından kontrol edilecek

6-) Tar-Gel PersonelininGörevde Yükselmesinin sağlanması amacıyla yasal düzenlemeler yapılacaktır.

 

Planlanandeğişiklikler göstermektedir ki Bakanlık Targel projesini kaldırmak bir yanahalen devamında ısrar etmektedir. Oysa gerek sendikamızca gerekse projeçalışanlarının büyük çoğunluğunun bugüne kadar sıklıkla belirttiği gibi; buproje fiilen sona ermiş bitmiş ve uygulanamaz durumdadır. Proje bu haliylekendisinden beklenilen faydayı sağlayamamakta, Proje çalışanları, mevcutuygulamalar ve yönetmelikten kaynaklanan hak kayıpları nedeniyle kendileriniötekileştirilmiş hissetmektedir. İşyeri ve Çalışma barışı olarak zedeleyenhukuksuz uygulamalar neticesinde Tar-Gel personeli diğer kurum çalışanlarını“merkez personeli” olarak isimlendirmekte ve aralarında ki duygusal uçurumgünden güne artmaktadır.

Tar-GelProjesinde yapılmak istenilen değişiklikler ile bugüne kadar ifade edilensorunların çözümünün sağlanamayacağı açıktır. Düzenlemeler mevcut durumu dahada karmaşık hale getirecektir. Söz konusu düzenlemeler konusunda şubeyönetimimiz ve proje kapsamında çalışanlarca yapılan değerlendirmelersonucunda;

 

 1-) Tar-Gel personeli merkeze çekilecek:

TargelPersoneli kapsamında 4A kadrosunda çalışanların köylerde çalışma zorunluluğununkaldırılarak merkeze çekilmesi planlanmakta, 4B pozisyonlarındakiler ise köy çalışmasınadevam edeceklerdir. Bu farklı uygulama zaten mevcut olan adaletsizliği daha daderinleştirecek sonuçlar doğuracaktır. (500civarında 4/B li Targel Personeli bulunmaktadır)

 

2-) Tayin hakları konusunda kısmi düzenlemeyapılacak:

 4A lı proje çalışanlarının merkezlereçekilmesi ile tayin yönetmeliğinde fiili bir değişiklik oluşacak ve daha önceboş olan köylere atanabilen personel bu yeni durumda kadrosu boş olan ilçeyeatanabilecektir. Ancak bu durum mevcut atama ve nakil yönetmeliğinin ilgilimaddeleri sebebiyle Targel personelinin tayin ve atama konusundakimağduriyetini gidermekten uzaktır. Çünkü daha öncede sendikamızca belirtildiğigibi, Targel çalışanları da diğer bakanlık personelleri gibi aynı hakka sahipolmalıdırlar.

 

3-) 3+2 olarak isimlendirilen formülleçalışmalar merkezden yönlendirilecek:

3+2 olarakisimlendirilen planlama ile Targel çalışanları haftanın 3 günü ilçe merkezindebüro çalışması, 2 gün ise köylerde yayım çalışması yapacaktır. Büro çalışmasıyaptığı zamanlarda proje esaslarının dışında il ve İlçe müdürlüğünün tümçalışma konularından sorumlu olacaklardır.

ZatenBakanlığımızın taşra ilçe ve il çalışanlarının teknik personeli malisınıflandırmada arazi teknik personeli olduğu için il/ilçe Müdürlüklerinceyapılacak planlamalar neticesinde haftanın 5 günü arazide olmak zorunluluğuvarken 3+2 formülü parodiden ibaret olup kulağı başka yönden göstermezorlamasıdır. Kaldı ki filli olarak neredeyse tüm Tar Gel personeli merkezlerdeçalışmakta gerektiğinde haftanın 5 günü köye gidiş geliş yapmaktadır.

 

4-) Köy merkezli çalışmalar yerine Çiftçibazlı grup çalışmaları yapılacak:

Köy bazlıçalışma kaldırılarak 600 ila 1000 çiftçiden oluşan çalışma guruplarıoluşturulacak her gruptan 3 veya 5 Targel personeli sorumlu olacaktır.

Bu yöntemleçiftçiler Aynen Aile Hekimliği yöntemi ile Targel personeline zimmetlenecektir.Ancak oluşturulacak grupların iş yükü ve iş çeşitliliği konusunda adil birdağılımı sağlamak, ülkemiz tarımsal yapısın göz önüne aldığımızda nerdeyseimkânsızdır. Arazilerin parçalı ve küçük olması, işletmelerin küçük ve dengesizdağılımı adil bir grup oluşumu sağlamada en büyük engeldir. Tükasçalışmalarında kayıt altına alınmaya çalışılan tarımsal parseller bileçalışanlara adil bir şekilde dağıtılamamışken, daha kapsamlı bir uygulama olanGrup çalışması gerçeklikle uyuşmamaktadır. Bu yöntemle özelleştirmeye geçişsürecinin başlatılmasıdır.

 

5-) Çalışmalar belirlenecek bir koordinatörtarafından kontrol edilecek

 Oluşturulan grup çalışmaları bir koordinatörtarafından denetlenecek ve organize edilecektir. Bakanlık organizasyonyapısında bulunmayan koordinatörlük yapısı TARGEL personeli ile diğer kurumçalışanları ve idare arasında mesafeyi ve ötekileştirmeyi arttırıcı bir roloynayacaktır. Mevcut şartlarda bile Targel personeli kendini çalıştığı kurumaait görememekte, kendini adeta bir taşeron çalışan pozisyonunda hissetmektedir.

 

Sonuç olarakyukarıda belirtilen düzenlemeler 10 yıldır süregelen sorunlu bir yapının halendevam ettirilmek istendiğinin bir göstergesidir. Çalıştay kapsamında birebirgörüşlerine başvurduğumuz Tar-Gel çalışanlarının büyük bir çoğunluğu buprojenin derhal sonlandırılmasından başka bir çözüm yol görmediklerininbelirtmektedir. Yapılan görüşme ve toplantılarda TARGEL in bu hali ilekesinlikle sürdürülemeyeceği TARGEL in isminden ve cisminden vazgeçilmesigerektiği belirtilmiştir.

Görüşülen TARGELpersonelinin büyük bir kısmı sendikamızı duymakla birlikte şimdiye kadarkurumsal karşılaşmadıklarını, sendikamızın Targel projesi ve diğer konularhakkında ki görüşlerini bilmediklerini belirtmişlerdir. Bu kapsamda SendikaGenel Merkezimizin Tar-Gel projesinin yeniden yapılanma sürecinde daha görünürolması acil bir ihtiyaç olarak görünmektedir.

 

 

 

                                                           ÖzkanAYDEMİR                Bahadır TAMER

                                                               Şb Hukuk Sek                          ŞbBşk.

Diğer Haberler...

- GÜN İTİBARIYLA TAR-GEL PROJESİNDE GELİNEN NOKTA: " YA ÜMİTSİZSİNİZ. YA DA ÜMİT SİZSİNİZ. YA ÇARESİZSİNİZ. YA DA ÇARE SİZSİNİZ. "
- TAR-GEL PROJESİNİN KAZANIMLARI VE GELECEĞİ ÇALIŞTAYI DEĞERLENDİRME RAPORU(26-28 Kasım 2014-ANTALYA)
- TAR-GEL ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI (AYDIN İLİ BAZINDA)
Adakale Sokak, Ada apt. No: 8/13 Yenişehir – ANKARA
Telefon : 0312 430 5811 - Faks : 0312 430 1563
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Tarım Orkam Sen | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Yazılım: Hatırnaz Yazılım